Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 8 juni 2010

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 1 juni 2010.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   SRE poho-overleggen 10 juni 2010.

Het college neemt kennis van de agenda’s van de 8 poho-overleggen die op 10 juni plaatsvinden. Het college neemt tevens kennis van de vakadviezen uit de ambtelijke organisatie op de agendapunten. De collegeleden maken afspraken over wie naar welk overleg gaat. 

 

 
Portefeuille: R. Visser

 

1.   Verslag formele stuurgroep 22 april 2010.

Het college besluit kennis te nemen van verslag van de formele stuurgroep Sonniuspark van 22 april 2010.

 

2.   Actualisatie bestemmingsplannen bebouwde kommen; voorontwerp bestemmingsplan “Driehoek”.

Het college bevestigt nogmaals dat in het kader van het project “actualisatie bestemmingsplannen bebouwde kommen” geen nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen in de diverse bestemmingsplannen.

 

3.   Dienstverleningsovereenkomst samenwerking Wabo Noord Brabant.

Het college besluit in te stemmen met de Dienstverleningsovereenkomst Samenwerking

Noord Brabant, waarna de dienstverleningsovereenkomst kan worden ondertekend.

 

4.   Zienswijzennotitie bestemmingplan “Gentiaan”.

Het college besluit dat de gegeven reactie van inspreker de heer Rotteveel tijdens de commissievergadering grondgebiedzaken d.d. 31 mei 2010, geen aanleiding vormt om de zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan “Gentiaan” aan te passen.

 

5.   Voortgangsrapportage Wmo beleidsplan 2008-2011.

  1. Het college neemt kennis van en stemt in met de voortgangsrapportage (juni 2010) van het Wmo beleidsplan 2008 – 2011.
  2. Het college legt de voortgangsrapportage – inclusief het advies van de Adviesraad Wmo in deze – voor aan de Commissie Burgerzaken.

  

Portefeuille J.P. Frenken

 

1. Jaarverslag (inclusief jaarrekening 2009) PlatOO.

Het college neemt kennis van het jaarverslag 2009 (inclusief de jaarrekening) van PlatOO en stelt de raad middels de raadsinformatiebrief hiervan op de hoogte.

 

2.   Beheersvisie en –plan ’t Beekdal.

Het college besluit om het Beekdal vooralsnog niet te laten beheren door schapenbegrazing. Dit in verband met onduidelijkheden en maatschappelijke onrust rondom de infectieziekte Q-koorts.