Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 9 februari 2010

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 9 februari 2010

 

Portefeuille: burgemeester

 

Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 2 februari 2010.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Adviezenlijst commissie AZ d.d. 3 februari 2010.

Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen van de commissie algemene zaken d.d. 3 februari 2010.

 

3.   Inrichtingsplan backoffice bedrijfsvoering Nuenen en Son en Breugel.

Het college besluit:

1.      voornemen uit te spreken tot het vaststellen van het “Inrichtings- en implementatieplan SIEN Bedrijfsvoeringstaken”;

2.      dit plan conform geldende regelgeving voor te leggen aan OR’ren / GO / vakbonden, waarbij de portefeuillehouder P&O wordt gemandateerd voor het te voeren overleg met de vakbonden;

3.      te streven naar 1-7-2010 als ingangsdatum voor de samenwerking Bedrijfsvoering;

4.      de gemeentesecretarissen van Son en Breugel en Nuenen te verzoeken een beknopte notitie op te stellen over de toekomstige ontwikkeling van de samenwerking t.b.v. het overdrachtdossier voor nieuw college/raad.

 

4.   Dienstverleningsconcept gemeente Son en Breugel.

Het college besluit:

  1. tot het voorgenomen besluit om het bijgevoegde dienstverleningsconcept vast te stellen en het ter advisering voor te leggen aan de ondernemingsraad;
  2. opdracht te geven voor de nadere uitwerking in de vorm van de programma’s I & A, HRM (personeel en organisatie-inrichting) en huisvesting en de directie te mandateren tot het vaststellen van de uitvoeringsopdrachten;
  3. de raad middels de raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen van doel en aanpak van de actualisering van het dienstverleningsconcept en het dienstverleningsconcept te betrekken bij het overdrachtsdossier voor het nieuwe college.

 

5.   Verhoging (onkosten)vergoeding raadsleden.

Het college neemt kennis van de verhoging van de (onkosten)vergoeding voor de raadsleden en verwerkt de financiële effecten daarvan in de MARAP.

 

6.   Bestuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven 11 februari 2010.

Het college bespreekt de agenda voor de Bestuurscommissie Stedelijk gebied Eindhoven van het SRE en neemt kennis van de vakadviezen van de afdeling Ruimte & Wonen.

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Adviezen van de commissie Burgerzaken 2 februari 2010.

Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie burgerzaken

 

 

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Huisvesting Boksschool.

Het college besluit de optie voor huisvesting van de boksvereniging in de nieuw te bouwen sporthal, samen met het bestuur van de boksvereniging, te gaan uitwerken.

 

2.   SBC.

Het college besluit de werkzaamheden voor het project SBC (fase 2: aanleg 1 kunstgrasveld op het hoofdveld, 3 nieuwe natuurgrasvelden en inrichting terrein) te gunnen aan Ceelen Sport Constructies (C.S.C.), die met een bedrag van € 693.000,-- de gunstigste offreerder was in de gehouden (BIZOB) aanbesteding.

 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Voorontwerpbestemmingsplan ‘Sonse Bergen’.

Het college besluit om de vaststellingsprocedure op te starten door het voorontwerp-

bestemmingsplan “Sonse Bergen” vrij te geven voor de inspraakprocedure (vooroverleg, informatiebijeenkomst bewoners en formele inspraak).

 

2.   Aandachtspunten raadscommissie GZ d.d. 1 februari 2010.

Het college neemt de adviezen van de commissie Grondgebiedzaken

d.d. 01 februari 2010 voor kennisgeving aan.

 

3.   Beslissing op bezwaar Meubelplein.

Het college besluit een tweetal bezwaarschriften, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, ongegrond te verklaren.

 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging afscheidsreceptie Ben Pollmann (KvK).

De burgemeester woont de afscheidsreceptie van de heer Pollmann van de KvK bij.

Datum/tijd: vrijdag 5 maart 2010, van 17.00 tot 19.00 uur

Locatie: KvK gebouw Eindhoven (Kennispoort), John F. Kennedylaan 2.