Openbare besluitenlijst burgmeester en wethouders 16 februari 2010


Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 16 februari 2010

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 9 februari 2010.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Benoeming stembureauleden.
Het college besluit de stembureauleden voor de verkiezing van de leden van de gemeente-raad op 3 maart 2010 te benoemen.
Aanvullend besluit het college dat de stembureaus eerst een telling per lijst dienen uit te voe-ren en het resultaat hiervan als ‘voorlopige uitslag’ dienen door te geven.

3. Verhoging pensioenvoorziening wethouders.
Het college stemt in met verhoging van de pensioenvoorziening wethouders met een bedrag van € 51.550,00 ten laste van het rekeningresultaat 2009.

4. Beslissing op bezwaarschrift SPE tegen straatnaam 10.000 op Ekkersrijt.
Het college besluit het bezwaarschrift van Stichting Parkmanagement Ekkersrijt en Onder-nemersvereniging Ekkersrijt, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en be-roepschriften, ongegrond te verklaren.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Deelname aan Europese aanbesteding inkoop elektriciteit periode 2011 – 2016.
Het college besluit in te stemmen met deelname aan de Europese aanbesteding inkoop Elektriciteit periode 2011 – 2016 via de SRE Milieudienst.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Aanbesteding juridische dienstverlening.
Het college besluit ten behoeve van de aanbesteding juridische dienstverlening niet met het traject van BIZOB mee te lopen en, in afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid, een contract te sluiten met Adriaanse en Van der Weel voor alle rechtsgebieden behalve het ambtenarenrecht en met Leeuwendaal voor ambtenarenrecht, behoudens voorkomende gevallen waarbij voor een ander kantoor gekozen wordt.

2. Mandateren Wmo kantoor.
Het college besluit het Wmo kantoor te mandateren voor het opstellen van eindafrekeningen met betrekking tot persoonsgebonden budgetten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning en het terugvorderen van in dat kader teveel betaalde bedragen. Tevens be-sluit zij de in 2009 door het Wmo kantoor genomen besluiten te bekrachtigen.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Regiohandhavers van het project ‘Samen sterk in het buitengebied’ aanwijzen als
toezichthouder voor het omgevingsrecht.

Het college besluit de regiohandhavers als lid van de regionale BOA-poule op functie en niet op naam aan te wijzen als toezichthouder op grond van artikel 100a van de Woningwet, arti-kel 18.4 van de Wet milieubeheer. Artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke ordening en 6.2, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening juncto artikel 5:11 tot 5:20 van de Algemene Wet bestuursrecht.

2. Woonrijpmaken Het Ven en De Bosrand.
Het college besluit om Het Ven en De Bosrand woonrijp te maken, te beginnen met de groenaanplant in het plantseizoen van het voorjaar van 2010.