Openbare besluitenlijst burgmeester en wethouders 2 februari 2010

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel

d.d. 2 februari 2010


 

BESLUITEN:


Portefeuille: burgemeester


1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 26 januari 2010.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.


2. SRE poho-overleggen van 3 februari 2010.

Het college bespreekt de agenda’s van de diverse SRE poho-overleggen die op 3 februari aanstaande plaats vinden.


Portefeuille J.C.H. Overbeek


1. Verslag stuurgroep Sonniuspark 14 januari 2010.

Het college neemt kennis van het verslag van het overleg van de
stuurgroep Sonniuspark op 14 januari 2010.

2. Start bouwrijpmaken deel Sonniuspark ten zuiden van de Bijenlaan.

Het college besluit het deel van Sonniuspark dat gelegen is ten zuiden van de Bijenlaan helemaal woonrijp te maken en daarmee op een zo kort mogelijke termijn te starten.

3. Mediation in de kwestie bouwvergunning Amerikalaan 43.

Het college besluit om in de kwestie beroep tegen bouwvergunning Amerikalaan te Son, niet deel te nemen aan een mediation-traject.

4. Dienstverleningsovereenkomst gemeente – waterschap.

Het college van burgemeester en wethouders besluit tot het sluiten van een dienstverleningsovereenkomst met het waterschap De Dommel voor de diensten die het waterschap gaat leveren ten behoeve van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij lozingen op de gemeentelijke riolering (indirecte lozingen), conform het voorstel van het waterschap.

5. Principebesluit uitbreiding IKEA.

Het college besluit om:

- in principe medewerking te willen verlenen aan de uitbreiding van de IKEA-vestiging op Ekkersrijt;

- in beginsel bereid te zijn medewerking te willen verlenen aan een wijziging van het geldende bestemmingsplan.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging boerenbruiloft Son.

De burgemeester woont de boerenbruiloft in Son bij.

Datum/tijd: dinsdag 16 februari 2010, vanaf 11.00 uur in De Zwaan (ontbijt)

Locatie trouwerij: Voor gemeentehuis Son en Breugel om 13.30 uur, daarna in het feestpaviljoen.

 

2. Uitnodiging boerenbruiloft Breugel.

De burgemeester woont de boerenbruiloft in Breugel bij.

Datum/tijd: dinsdag 16 februari 2010, vanaf 13.30 uur

Locatie: Voor gemeentehuis Son en Breugel, daarna in De Vresselse Hut


3. Uitnodiging symposium ‘Voorbij de hyocratie’.

Het college woont het symposium ‘Voorbij de hypocratie’ niet bij.

Datum/tijd: donderdag 4 maart 2010, van 13.30 tot 17.30 uur

Locatie: Raadszaal gemeente Almere, Stadhuisplein 1, Almere-Stad