Openbare besluitenlijst burgmeester en wethouders 23 februari 2010

 

 
Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel


d.d. 23 februari 2010 

 

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 februari 2010.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   SRE Regioraad, bijeenkomst 25 februari 2010.

Het college bespreekt de agenda voor de SRE Regioraad van 25 februari 2010

 

3.   Inhuur externe bureaus/vraag fractie Dorpsbelang.

Het college stelt het overzicht van uitgaven voor inhuur externe bureaus over de periode 2006-2009 aan verzoeker fractie Dorpsbelang en overige fracties beschikbaar.

 

4.   Raadsvergadering d.d. 24 februari 2010.

Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van

24 februari 2010 zijn geagendeerd.

 

5.   Bestuurlijke wederhoor onderzoek Rekenkamercommissie m.b.t.

      collegeprogramma 2006 – 2010.

Het college besluit:

  1. met instemming kennis te nemen van de – in het algemeen lovende - conceptrapportage van de rekenkamercommissie inzake het onderzoek collegeprogramma 2006 – 2010;
  2. de beknopte reactie in het kader van de wederhoor procedure vast te stellen;
  3. de aanbevelingen m.b.t. de toekomstige structuur van het collegeprogramma t.z.t ter hand te stellen van het nieuwe college.

 

6.   Bestuurlijke wederhoor onderzoek Rekenkamercommissie m.b.t. bestuurlijke

      uitgaven.

Het college besluit:

  1. kennis te nemen van de positieve conceptrapportage van de rekenkamercommissie inzake het onderzoek bestuurlijke uitgaven.
  2. De beknopte reactie in het kader van de wederhoor procedure vast te stellen
  3. De aanbeveling m.b.t. het verder verbeteren van de procedure inzake volledigheid ter harte nemen en binnen het werkproces opnemen.

 

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Beslissing op bezwaar WWB.

Het college besluit een bezwaarschrift, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, ongegrond te verklaren.

 

 

 

2.   Nieuwe opzet dierennoodhulp onder auspiciën van de Dierenbescherming m.i.v.

      1 januari 2010.

Het college besluit:

  1. de dierennoodhulp onder te brengen bij de Dierenbescherming en hiervoor een vergoeding beschikbaar te stellen van € 0,82 per inwoner per jaar;
  2. € 6.000,-- te onttrekken van kostenplaats 6140004 ‘handhaving, kostensoort 434313 verwijderen afval e.d. “en dit bedrag bij te ramen bij kostenplaats 6723005 “dierenasiel” voor de begroting 2010 en volgende jaren.

 

 

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Ombuigingsmogelijkheden.

Het college stelt een notitie vast waarin de –in opdracht van de raad geïnventariseerde- ombuigingsmogelijkheden zijn opgenomen. De notitie zal woensdag 24 februari (raadsvergadering) aan raadsleden en pers worden overhandigd en zal 25 februari tijdens het persgesprek door wethouder Verschelling aan de pers worden toegelicht.

 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Kledinginzameling en gebruiksgoederen 2010. R&W

Het college stemt in met de aanwijzen van de voorgestelde instanties voor de inzameling van kleding/textiel en gebruiksgoederen en een vergunning te verlenen voor:

Textielinzameling:

·        Kici Kledinginzameling                                                                                     

·        Samenwerking Ontwikkeling Sahellanden (S.O.S )                                         

·         Ondersteuning Medische Research te Berkel en Rodenrijs (O.M.R)

·         Stichting Dorcas hulp, Paulushoef, Sonniuswijk 42

Gebruiksgoederen:

·         Stichting Dorcas hulp, Paulushoef, Sonniuswijk 42 

 

2.   Mandatering Bijdragebesluit explosieven 2009.

Het college besluit de declaratie, die op 24 juni 2009 is ingediend in het kader van het Bijdragebesluit kosten opsporing en ruiming conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog 2006, te accorderen en aan dhr. R. Schalkx hiervoor ondertekeningsmandaat te verlenen.

 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging afscheidsbijeenkomst Kees Tetteroo/ROC Eindhoven.

De burgemeester woont de afscheidsbijeenkomst van Kees Tetteroo/ROC Eindhoven op 1 april a.s. bij.