Openbare besluitenlijst burgmeester en wethouders 26 januari 2010

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 26 januari 2010

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 19 januari 2010.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Raadsvergadering d.d. 28 januari 2010.

Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 28 januari 2010 zijn geagendeerd.

 

3.   Commissie-agenda’s februari 2010.

Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van februari 2010.

 

4.   Wijziging evenementenbeleid.

Het college besluit het evenementenbeleid, zoals dat op 13 oktober 2009 is vastgesteld, te wijzigen zodat op carnavalszaterdag, -zondag en –maandag tot 1.30 uur en op carnavalsdinsdag tot 0.00 uur een geluidsbelasting van 70 dB(A) op de gevel van de dichtstbijzijnde woning mag plaatsvinden.

 

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Voortgang nieuwe brug Veerstraat.

Het college gaat akkoord met de voorgestelde aanpak om te komen tot het ontwerp, visualisatie en uitwerking van de nieuwe brug. Voor begeleiding en ontwerp krijgt bureau Wagemaker opdracht. (€ 5.500 excl. b.t.w.).

 

2.   Beslissingen op bezwaarschrift WWB.

Het college besluit een drietal bezwaarschriften conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepsschriften ongegrond te verklaren.

 

 

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Anti-speculatie beding H. Veenemanstraat 88.

Het college besluit dat bij de vaststelling van de overwaarde (verkoopprijs minus de aantoonbare stichtingskosten) bij de toepassing van de financiële sanctie uit het anti-speculatie beding / bewoningsverplichting, uitsluitend het terug te betalen grondsubsidie- bedrag voor de berekening van de overwaarde in mindering gebracht mag worden op de verkoopprijs.

 

2.    Accommodatie / locatieonderzoek handboog en jeu de boules.

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de conclusie van het locatieonderzoek dat een gezamenlijke  

    accommodatie voor handboogvereniging Pieter Breugel en La Ferme Boel, op basis van  

    de door beide individuele verenigingen gestelde randvoorwaarden, niet haalbaar is, en

    daarmee;

2. Het locatieonderzoek af te ronden;

3. De voor het locatieonderzoek beschikbaar gestelde middelen beschikbaar te houden voor

    planvorming in 2010 voor herontwikkeling van accommodaties en herinrichting van

    gebieden of deellocaties binnen Breugel (conform Breugel leeft!):

4. De raad te informeren via de raadsinformatiebrief en de beide verenigingen per brief.

 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Beslissing op bezwaarschrift bouwvergunning.

Het college besluit een bezwaarschrift conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, ongegrond te verklaren.

 

2.   Raadscommissie Grondgebiedzaken d.d. 19 januari 2010.

Het college neemt kennis van de uitkomsten van de vergadering van de commissie Grondgebiedzaken d.d. 19 januari 2010

 

3.  Regionaal convenant Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR) gebouw.

Besluiten tot deelname aan en ondertekening van het regionale convenant GPR gebouw.

 

4.   Herontwikkeling Wolfswinkel 6.

Het college besluit om in principe medewerking verlenen aan het verzoek tot herontwikkeling van het agrarisch bedrijf gelegen aan Wolfswinkel 6 en initiatiefnemer uit te nodigen de plannen met inachtneming van de randvoorwaarden, verder uit te werken.

 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging buitengewone raadsvergadering en afscheidsreceptie afscheid

      burg. Van Maasakkers (Gemert/Bakel).

Burgemeester Gaillard woont de buitengewone raadsvergadering en afscheidsreceptie t.g.v. afscheid burg. Van Maasakkers (Gemert/Bakel) op 15 juli a.s. bij.

 

2.   Uitnodiging afscheid Ton Mans (Domein).

Burgemeester Gaillard, wethouder Starmans en wethouder Overbeek wonen het

minisymposium ter gelegenheid van het afscheid van de heer Ton Mans van Domein op

24 februari a.s. bij.