Openbare besluitenlijst B&W 1 februari 2011

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 25 januari 2011.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de

concepten.

 

2.   Combigebouw: aanbestedingsprocedure.

Het college besluit de aanbestedingsprocedure op te starten.

 

3.   Verhoging pensioenvoorziening wethouders.

Het college stemt in met verhoging van de pensioenvoorziening

wethouders met een bedrag van € 82.200,00 ten laste van het rekening-resultaat 2010. 

 

4.   Beslissing op bezwaar / bouwzaken.

Het college besluit een bezwaarschrift bouwzaken, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, ongegrond te verklaren en het bestreden

besluit in stand te laten.

 

5.   SRE Poho overleggen d.d. 2 februari 2011.

Het college bespreekt de agenda’s voor de SRE poho-overleggen van

2 februari aan de hand van de adviezen van de vakinhoudelijke beleidmedewerkers.

 

 

Portefeuille: R. Visser

 

1.   Stand van zaken en planning project verkeersveilig centrum Son/Nieuwstraat.

Het college neemt kennis van de verslagen van de stuurgroep en de planning van het

project.

 

2.   Ter kennisname: invulling directievoering nieuwbouw sporthal.

Het college neemt kennis van de wijze waarop de directievoering van de nieuwbouw sporthal wordt ingevuld.

 

3.   Raadsvoorstel vaststelling controleprotocol 2010.

Het college biedt het controleprotocol 2010 aan de raad ter vaststelling aan.

 

4.   Accountantsdienstverlening boekjaren 2010 en 2011.

Het college biedt de concept-overeenkomst Accountantsdienstverlening 2010 – 2011

middels een ontwerp-raadsvoorstel ter vaststelling aan.

 

5.   Tekstuele aanpassing Besluit individuele voorzieningen Wmo.

Het college stelt de technische wijzigingen in het Besluit individuele voorzieningen (Biv)

gemeente Son en Breugel 2011 vast.

 

 

6.   Voorstel bestuursopdracht bedrijventerreinen.

Het college bespreekt de notitie “Krachtenbundeling bedrijventerreinen Stedelijk Gebied” en stemt in met deze uitgangspunten en het voorstel tot een bestuursopdracht.

 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging receptie Dommelsoppers.

De burgemeester en wethouder Frenken wonen de receptie van de Carnavalsvereniging

De Dommelsoppers bij.

Datum/tijd: zondag 6 februari, 14.00 – 17.00 uur

Locatie: Oase

 

2.   Uitnodiging wandeling met dhr. Carp.

Het college gaat mee met een wandeling door “De Mosbulten”, georganiseerd door het IVN/dhr. Carp.   

Datum/tijd: nader te bepalen.