Openbare besluitenlijst B&W 1 maart 2011

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 22 februari 2011.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Visitatie brandweer.

Het college neemt kennis van de visitatierapportage en de aanpak van de verbeterpunten.

 

3.   Aanwijzing commissiegriffiers BZ en GZ en hun plaatsvervangers.

Het college stemt in met het raadsvoorstel tot benoeming, per 1 april 2011, van commissiegriffiers burgerzaken en grondgebiedzaken, alsmede hun vervangers, verbandhoudende met de doorontwikkeling van de organisatie.

 
 
Portefeuille: R. Visser

 

1.   Planning & Control cyclus 2011.

Het college besluit:

1.            de planning voor kennisgeving aan te nemen;

2.            kennis te nemen van de notitie: “voorstel totstandkoming van de kader-

         nota 2011”;

3.            gemeenteraad voor te stellen behandeling kadernota te verplaatsen van mei naar juni 2011;

4.            in principe te gaan werken met financiële kwartaalrapportages;

5.            opzet en lay-out begroting 2011 te handhaven voor 2012.

 

2.   Mandatenregister.

Het college neemt kennis van de besluiten die in het mandatenregister zijn opgenomen.

 

3.   Schetsplan oprichten/veranderen bedrijfsgebouw t.b.v. afhaalmagazijn Ikea.  

Het college:

1.      neemt kennis van de ontwikkelingen Ikea – nieuwe locatie afhaalmagazijn (schetsplan);

2.      besluit de vergunningverlening te baseren op het nieuw vast te stellen bestemmingsplan Ekkersrijt;

3.      verzoekt met spoed de verkeerskundige aspecten ter hand te nemen.

 

 
Portefeuille J.P. Frenken

 

1.   Uitnodiging Nationale Boomfeestdag 2011.

De burgemeester en de wethouders wonen de Nationale Boomfeestdag 2011 bij.