Openbare besluitenlijst B&W 10 april 2012


Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 10 april 2012


Portefeuille: burgemeester

 

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 3 april 2012.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2. SRE poho overleggen 11 april 2012.
Het college bespreekt de agenda's en de vakadviezen van de diverse regionale poho-overleggen van het SRE en geeft haar zienswijzen van de gemeente Son en Breugel mee aan de vertegenwoordigers die namens de gemeente S&B aan het overleg deelnemen.

 


Portefeuille: R. Visser

 

1. Geschil huur kleedruimtes Apollo / TV Breugel.
Het college besluit Handbalvereniging Apollo met € 1.825,-- tegemoet te komen in verband met de voormalige huur van kleedruimten.

 

2. Ontwikkeling panden Nieuwstraat en Heistraat
Het college besluit om met betrekking tot de mogelijke uitbreiding van de panden Nieuwstraat en Heistraat:
a. in principe in te stemmen met de opbouw aan de achterzijde van de panden aan de Nieuwstraat ;
b. Betrokkenen de planschadeverhaalsovereenkomst toe te sturen met het verzoek deze te ondertekenen;
c. na ontvangst van de getekende overeenkomst(en) betrokkenen uit te nodigen tot het indienen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen;
d. na ontvangst van de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen over te gaan tot behandeling van de aanvraag om te komen tot verlening van de vergun-ning incl. afwijking van het bestemmingsplan met toepassing van de ‘kruimelgevallenre-geling’ en de verdere afhandeling van deze aanvraag te mandateren aan het afdelings-hoofd van V&W;
e. in te stemmen met de verhoging en de splitsing in maximaal 2 woonappartementen van de bestaande maisonnette van het perceel Nieuwstraat ;
f. de anterieure exploitatieovereenkomst ter ondertekening aan te bieden aan betrokkenen;
g. na ondertekening van deze overeenkomst het ontwerpbestemmingsplan “Son Centrum; Nieuwstraat 28A” op te laten stellen en na ontvangst vrij te geven voor de vaststellings-procedure (publicatie in het kader van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen).

 


Portefeuille J.P. Frenken

1. Verslingerd aan de Dommel - conceptvisie.
Het college besluit om de conceptvisie op de Dommel "Verslingerd aan de Dommel" vrij te geven voor bespreking tijdens de bewonersbijeenkomst op 16 april 2012. College gaat uit van agendering voor de commissievergadering van 21 mei a.s.

 

2. Onafhankelijk onderzoek beheer gemeentelijke bossen. V&W/12.5282
Het college neemt kennis van het onderzoeksrapport ‘onderzoek naar het beheer van de gemeentelijke bossen Oud Meer door Staatsbosbeheer’ onderschrijft de conclusies en neemt de daarin opgenomen aanbevelingen over en geeft Staatsbosbeheer opdracht deze te verwerken in een plan van aanpak. Dit plan van aanpak moet voorzien worden van een tijdsplanning zodat uiterlijk op 1 september a.s. een nieuw Uitvoeringsplan ter goedkeuring kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
De commissie GZ (vergadering 21 mei) wordt voorgesteld kennis te nemen van de nota en de getroffen maatregelen om te komen tot een kwalitatief beter bosbeheer.

 

3. Jaarverslag Cliëntenparticipatie Son en Breugel (CLIP).
Het college neemt kennis van het jaarverslag 2011 van de cliëntenparticipatie Son en Breugel (CLIP).

 

4. Terugkoop grond.
Het college besluit de hoek van de bouwkavel aan de Vlinderlaan ter grootte van ca 20 m2 terug te kopen in verband met de daar aanwezige duiker.

 

5. Concept regionale verklaring huisvesting arbeidsmigranten.
Het college vindt de concept verklaring in deze vorm een eerste aanzet om te komen tot serieuze bespreking van dit onderwerp, maar acht de verklaring nog niet rijp voor ondertekening.

 

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging tentoonstelling Sonnius 'Bisschop en Abt'.
De burgemeester woont opening tentoonstelling Sonnius 'Bisschop en Abt' bij.
Datum/tijd: 27 april 2012, 14:30 uur
Locatie: Norbertijnenabdij Tongerlo, Abdijstraat 40 Tongerlo in België

 

2. Uitnodiging Avond Wandel Vierdaagse.
Wethouder Frenken (zo mogelijk) verricht de opening van de Avond Wandel Vierdaagse bij op 12 juni a.s. en Wethouder visser reikt de gemeenteprijs uit tijdens het defilé op 15 juni a.s.
Datum/tijd: 12 juni 2012, 18:15 uur opening
15 juni 2012, 20.30 uur defilé/uitreiking gemeenteprijs
Locatie: Blokhut St. Genovevastraat

 

3. Uitnodiging receptie 100-jarig bestaan PHEV.
Het college woont de receptie bij ivm het 100-jarig bestaan van PHEV.
Datum/tijd: 8 juni 2012, 19:00 – 22.00 uur
Locatie: Vestzaktheater 


4. Uitnodiging Ondernemersvereniging Ekkersrijt bedrijfsbezoek en lunch bij De Rooy Transport / DAKAR team De Rooy.
De secretaris en wethouder Frenken wonen bedrijfsbezoek en lunch georganiseerd door OVE bij De Rooy Transport /DAKAR team De Rooy bij.
Datum/tijd: Donderdag 12 april 2012, 11:30 – 13.30 uur
Locatie: De Rooy Transport