Openbare besluitenlijst B&W 11 januari 2011

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel d.d. 11 januari 2011

 

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.   Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 4 januari 2011. 

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig

de concepten.

 

2.   Definitief besluit DOORontwikkeling organisatie.

Het college:

 1. besluit de doorontwikkeling van de organisatie onder de naam DOOR per ingang van 1 april 2011 in te voeren en legt hiermee het niet positieve advies van de ondernemingsraad gemotiveerd naast zich neer met dien verstande dat in het tempo van uitvoering is rekening gehouden met de opstelling van de OR eerder in het traject;
 2. college neemt voorgenomen besluiten, conform directievoorstellen, over de toewijzing van functies en medewerkers aan de afdelingen en de aanwijzing van de ruimten in de gebouwen Raadhuisplein en Europalaan en legt deze voor advies voor aan de ondernemingsraad;
 3. is door wethouder Visser geïnformeerd over het overleg met de vakbonden;
 4. besluit dat de implementatie zal worden geëvalueerd.

 

3.   Uitspraak Raad van State inzake beroep Hendriks tegen bestemmingsplan

      Gentiaan (Combigebouw).

Het college:

 1. neemt kennis van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tot niet-ontvankelijk verklaring van het beroep van P. Hendriks inzake het bestemmingsplan Gentiaan;
 2. neemt kennis van de actuele stand van zaken met bettrekking tot de aanvraag om omgevingsvergunning voor het Combigebouw;
 3. en brengt te zijner tijd het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Gentiaan ter kennisname van de raad middels de raadsinformatiebrief.

 

 

Portefeuille: R. Visser

 

1.   Boksschool subsidie.

Het college besluit aan de boksvereniging een subsidie te verlenen voor de aanpassing van de accommodatie tot het maximum van het door de raad gevoteerde krediet van

€ 17.850,00.

  

 

2.   Bestuursopdracht visie centrumgebied Son.

Het college besluit in te stemmen met:

 1. de bestuursopdracht ‘Centrumgebied Son’;
 2. de voorgestelde financiële aanpak;

en

 1. verleent mandaat aan wethouder Visser ten behoeve van de uitvoering van deze

      bestuursopdracht.

 

3.   Ondergrondse afvalcontainer.

Het college besluit:

1.      in te stemmen met het plaatsen ondergrondse afvalcontainers bij het HIVA-complex op basis van afkoopsom van € 10.000,-- ex. BTW;

2.      Biwaste opdracht te verstrekken voor het plaatsen en leveren van 3 ondergrondse containers;

3.      bij nieuwe initiatieven overeenkomstig te handelen;

4.      Van Gansewinkel de opdracht te geven om de desbetreffende containers te ledigen om basis het reguliere inzamelcontract.

 

4.   Projectopdracht aangepast welstandsbeleid 2011.

Het college stemt in met de projectopdracht voor een zonodig andere ruimtelijke kwaliteitstoets in Son en Breugel.

 

 

Portefeuille J.P. Frenken

 

1.   Bestuursopdracht Centrumvisie Breugel.

Het college besluit in te stemmen met:

 1. de bestuursopdracht ‘Centrumvisie Breugel’;

en

 1. verleent mandaat aan wethouder Frenken ten behoeve van de uitvoering van deze bestuursopdracht.

 

2.   Toezicht kinderopvang.

Het college

 1. neemt kennis van een aantal ontwikkelingen binnen de taken die de gemeente heeft in het toezicht op de gastouderopvang;
 2. besluit om in 2011 bij alle gastouders die zijn opgenomen in het Landelijk register kinderopvang en die thuis kinderen opvangen een controle te laten uitvoeren naar de veiligheid en hygiëne;
 3. geeft de GGD opdracht tot inspectie van de overige voorzieningen voor kinder-

      opvang.

 

3.   Oude aanbiedingen verkoop groenstroken.

Het college besluit dat

 1. nieuwe aanbiedingen tot grondverkoop en aanbiedingen gedaan in de periode tussen 1 april 2010 en vaststelling van dit nieuwe beleid, een geldigheid krijgen van       maximaal 8 maanden waarbij datum sluiten overeenkomst bepalend is voor te     hanteren grondprijs, en
 2. aanbiedingen die zijn gedaan vóór 1 april 2010 niet langer geldig zijn, tenzij in deze aanbieding een expliciete langere termijn staat opgenomen, en
 3. verzoeken tot aankoop groenstroken ambtelijk integraal worden beoordeeld waarna de ambtelijk gehonoreerde verzoeken aan het college worden voorgelegd samen met de positieve advisering.

 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging en opening danstoernooi Avanti!

Wethouder Visser en wethouder Frenken wonen de opening van het danstoernooi georganiseerd door Avanti! bij en verrichten de officiële opening van het 21e garde- en   showdanstoernooi.

 

Datum/tijd: zondag 20 maart 2011

Locatie: De Bongerd Breugel

 

2.   Uitnodiging excursie Drechtsteden.

Wethouder Visser woont de excursie naar de Drechtsteden bij.

 

Datum/tijd: 12 mei 2011, 9.00 – 21.00 uur

Locatie: Drechtsteden

 

3.   Uitnodiging KinderCreadag 2011.

De burgemeester en de wethouder Frenken wonen de jaarlijkse KinderCreaDag in de carnavalstent op het Kerkplein bij.

 

Datum/tijd: maandag 22 februari 2011 tussen 13.30 en 15.30 uur.

Locatie: tent kerkplein

 

4.   Uitnodiging conferentie Simpel Samenwerken.

De burgemeester en de gemeentesecretaris wonen de conferentie Simpel Samenwerken bij.

Datum/tijd: 31 maart, 12.30 – 17.00 uur

Locatie: Martiniplaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen