Openbare besluitenlijst B&W 11 oktober 2011

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 11 oktober 2011


Aanwezig:
J.F.M. Gaillard, burgemeester
R. Visser, wethouder
J.P. Frenken, wethouder
A.J.M. van Etten, secretaris

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 4 oktober 2011.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Terugkoppeling SRE poho-overleggen
Portefeuillehouders koppelen hun ervaringen uit de regionale poho-gesprekken van 5 okto-ber jl. terug naar de overige collegeleden.

3. Agenda BSGE van 13 oktober 2011
Het college bespreekt de agenda voor het openbare en besloten deel van de Bestuurscom-missie Stedelijk Gebied Eindhoven van 13 oktober aanstaande en geeft zienswijzen mee aan de vertegenwoordiger namens Son en Breugel aldaar: burgemeester Hans Gaillard.

4. Definitief besluit brandweerorganisatie Son en Breugel
Het college stelt het besluit over de ontwikkeling van de brandweerorganisatie definitief vast.

Portefeuille: R. Visser

1. Voorstel nieuw ruimtelijk kwaliteitsbeleid Son en Breugel
1. In te stemmen met het concept ruimtelijke kwaliteitsbeleid voor Son en Breugel, als-mede met de invulling van het Ruimtelijk kwaliteitsteam als voorgesteld;
2. In te stemmen dat het huidige welstandsbeleid daarmee komt te vervallen
3. Vast te stellen dat het formatieve resultaat van e.e.a. is, dat 0,5 formatieplaats (extra) beschikbaar komt voor handhavingstaken.
4. Het concept voor inspraak gedurende een maand ter inzage te leggen en
In die periode voor belangstellenden een informatiebijeenkomst te houden.

2. Notitie schaalvergroting intensieve veehouderij
Het college besluit de Notitie schaalvergroting intensieve veehouderij ter bespreking voor te leggen aan de commissie grondgebiedzaken.

3. Gemeentelijke klimaatprojecten
Het college neemt kennis van de stand van zaken van de klimaatprojecten die in het kader van Stimuleringsregeling Lokale Klimaatprojecten in uitvoering zijn.

4. Adviezen raadscommissie Gondgebiedzaken d.d. 3 oktober 2011
Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen en toezeggingen in de commissie Grondgebiedzaken d.d. 3-10-11

5. Vaststelling programma van eisen aanbesteding Deeltaxi
Het college stelt het programma van eisen voor de aanbesteding van het vervoer per Deel-taxi vast en verwerkt daarin de standpunten die in deze adviesnota zijn opgenomen naar aanleiding van het advies van de Adviesraad Wmo en de besprekingen in de commissie Burgerzaken en de gemeenteraad.

6. Beoordelingscommissie naamgeving nieuwe sporthal
Het college besluit in te stemmen met de samenstelling van de beoordelingscommissie ‘naamgeving nieuwe sporthal’.

7. Levering Hulp bij het Huishouden door SVVE De Archipel
Het college besluit om op basis van het bij de aanbesteding van de hulp bij het huishouden opgestelde programma van Eisen en bijbehorende Nota van Inlichtingen opgenomen over-wegingen geen contract aan te gaan met de SVVE De Archipel voor levering van hulp bij het huishouden in ABC-staete.

8. Aanschaf bedrijfswagen
Het college van burgemeester en wethouders besluit tot aanschaf van de bedrijfsauto (Ford), brutoaanschafprijs € 63.748,00. De hogere kapitaallasten van € 3.000,-- per jaar over een periode van 7 jaar worden meegenomen met de 1e begrotingswijziging.


Portefeuille J.P. Frenken

1. Communicatieplan + uitvoeringsplan CJG
Het college besluit:
1. In te stemmen met het communicatieplan CJG 2011 – 2014
2. In te stemmen met het Uitvoeringsplan communicatie CJG 2011 – 2012
De commissie BZ te informeren middels het commissievoorstel en een presentatie uitge-voerd door K2 Adviesbureau voor Jeugdvraagstukken

2. Adviezen commissie burgerzaken van 4 oktober 2011
Het college neemt de adviezen van de vergadering van de commissie burgerzaken van 4 oktober jl. voor kennisgeving aan