Openbare besluitenlijst B&W 12 april 2011

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel

d.d. 12 april 2011

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 5 april 2011.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Adviezenlijst commissie AZ 6 april 2011.
Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen van de commissie Algemene zaken d.d. 6 april 2011.

3. Regionale Agenda 2011 - 2014 SRE.
Het college besluit in te stemmen met het ontwerpraadsvoorstel "Regionale Agenda 2011 - 2014 SRE".
Hierin stelt het college aan de raad voor:
1. in te stemmen met de Regionale Agenda 2011 - 2014 van het SRE;
2. het SRE te verzoeken nader onderzoek te verrichten naar verdere samenwerkings- en
samenvoegingsmogelijkheden van regionale instanties op de schaal van
Zuidoost-Brabant.

4. Terugkoppeling SRE poho’s 6 april 2011.
Het college bespreekt de bevindingen van de diverse SRE poho's van 6 april jl.

5. Bestuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven 14 april 2011.
Het college neemt kennis van de agenda’s van het openbare en het besloten deel van de Bestuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven van 14 april 2011.

Portefeuille: R. Visser

1. Adviezenlijst commissie GZ 4 april 2011.
1. Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen van en de toezeggingen in de
commissie grondgebiedzaken d.d. 4 april 2011;
Het college besluit, het bestemmingsplan A50 (voorzien van nadere informatie over de procedure omtrent terinzageligging) te agenderen voor de raadsvergadering van 26 mei 2011 (en opnieuw ter advisering aan te bieden aan de commissie GZ d.d. 26 april 2011).

2. Aldersadvies Eindhoven, hernieuwde positiebepaling voor 5 omliggende gemeenten.
Het College besluit de raad te adviseren de motie van de gemeente Veldhoven over te ne-men en door te geleiden naar de gemeenteraad doormiddel van agendering raadsvergade-ring 28 april 2011 rubriek ingekomen stukken.

3. Voortgangsrapportage Sonniuspark april 2011.
1. Het college stemt in met de inhoud van de presentatie voortgangsrapportage april 2011
en verleent wethouder Visser tekstmandaat;
2. Het college besluit deze presentatie voor te leggen aan de commissie Grondgebiedzaken.

Portefeuille J.P. Frenken

1. Stand van zaken uitvoeringsprogramma Breugel Leeft!
Het college stelt de voortgangsrapportage Breugel Leeft (t/m maart 2011) vast en agendeert de rapportage voor de commissie vergadering van 27 april aanstaande.

2. Herijking subsidiebeleid (vervolgvoorstel).
Het college stelt het ontwerp vast van de “Hoofdlijnennotitie herijking subsidiebeleid”.
Verder stelt het college, ten behoeve van de voorbereiding van de definitieve versie van de
Hoofdlijnennotitie, een procedure vast die de betrokken organisaties gelegenheid biedt tot
actieve participatie.

3. Vervanging brug Veerstraat.
Het college heeft kennisgenomen van de opmerkingen in de commissie Grondgebiedzaken van 4 april jl. en stemt in met het aangepast raadsvoorstel voor het vervangen van de brug Veerstraat en agendeert het voorstel voor de raadsvergadering van 28 april 2011, met in-achtneming van een tweetal aanpassingen.

4. Beslissing op bezwaar (kapvergunning).
Het college besluit een bezwaarschrift, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

5. Beslissing op bezwaar (Bbz).
Het college besluit een bezwaarschrift, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, ongegrond te verklaren.

6. Beslissing op bezwaar Mee Zuidoost Brabant (subsidie).
Het college besluit het bezwaarschrift van Mee Zuidoost Brabant, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, ongegrond te verklaren en het bestreden be-sluit in stand te laten.