Openbare besluitenlijst B&W 13 februari 2012

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 13 februari 2012


Portefeuille: burgemeester


1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 7 februari 2012.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.


2. Benchmarking Publiekzaken 2011.
Het college besluit:
1. de rapportage benchmarking publiekszaken 2011 voor kennisgeving aan te nemen;
2. de resultaten/verbeterpunten te betrekken bij de implementatie van het dienstverleningsconcept;
3. in verband met de samenwerking met Nuenen en de implementatie van het
dienstverleningsconcept de volgende, gezamenlijke toetsing van dienstverlening in 2013
(als nulmeting) uit te voeren en nog af te stemmen welke toetsing dat wordt;
4. de rapportage ter kennisgeving aan de commissie AZ te sturen.


3. Evaluatie Bezoeken op Afspraak.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de evaluatie bezoeken op afspraak;
2. door te gaan met volledig bezoeken op afspraak waarbij (bij)gestuurd moet worden op belangrijkste aandachtspunten;
3. de zaterdagopenstelling opnieuw te bezien nadat de nieuwe, te vormen afdeling met Nuenen 1 jaar functioneert;
4. deze evaluatie ter kennisgeving te sturen aan de commissie AZ.
 

4. Bestuurlijke planning 2e kwartaal 2012.
Het college stelt de bestuurlijke planning vast en laat deze agenderen voor de februari vergadering van de commissies.


5. Raadhuis.
Het college neemt kennis van het Rapport geweldpleging Café Het Raadhuis en biedt dit de commissie AZ aan ter openbare bespreking op 29 februari 2012.


6. Toekenning Vrijwilligerspenning.
Het college neemt een principebesluit over toekenning van de Vrijwilligerspenning, uit te reiken tijdens de Vrijwilligersavond en zal dit in een besloten gedeelte van de vergadering van de raadscommissie algemene zaken van 29 februari a.s. met die commissie bespreken.


7. Jaarverslag klachtenregeling 2011.
Het college stelt het jaarverslag klachtenregeling 2011 vast en legt dit ter kennisname voor aan de commissie algemene zaken en de gemeenteraad.


8. Last onder dwangsom – tuinscherm Biesboschlaan.
Het college besluit een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar/bewoner van een perceel aan de Biesboschlaan in Son en Breugel in verband met de aanwezigheid van een tuinscherm in de voortuin.


Portefeuille: R. Visser
1. Voortgangsrapportage uitvoering Beleidsplan Wmo.
Het college:
1. neemt de Voortgangsrapportage uitvoering Wmo beleidsplan 2008-2011 voor kennisgeving aan;
2. besluit aan de raad voor te stellen de looptijd van het huidige Wmo Beleidsplan
2008-2011 en de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2011 te verlengen tot respectievelijk 31-12-2013 en 31-5-2013 en brengt daartoe bijgevoegd conceptraadsvoorstel uit.


2. Tankstation VOTA (Van den Hurk), Ekkersrijt.
Het college besluit de anterieure exploitatieovereenkomst ter ondertekening aan te bieden aan de heer Van den Hurk.


3. Raadsvoorstel vaststelling controleprotocol 2011.
Het college biedt het controleprotocol 2011 aan de raad ter vaststelling aan.

 

4. Europese aanbesteding Accountantscontrole 2011 - 2013.
Het college besluit:
- de Inkoopstrategie vast te stellen;
- de Inkoopstrategie vertrouwelijk ter inzage aan de Raad aan te bieden;
- het Programma van Eisen aan de Raad ter vaststelling aan te bieden middels het ontwerpraadsvoorstel.


Portefeuille J.P. Frenken


1. Zienswijze op de concept Regionale Woonvisie.
Het college besluit om de raad overeenkomstig het ontwerp-raadsvoorstel voor te stellen om:
a. kennis te nemen van de in regionaal verband tot stand gekomen concept Regionale woonvisie "Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt";
b. richting het Dagelijks Bestuur van het SRE aan te geven, dat de drie thema's als benoemd in de concept Regionale Woonvisie voor de gemeente Son en Breugel herkenbaar en relevant zijn en dat de hoofdlijnen van de visie en de uitgangspunten per thema worden onderschreven, met inachtneming van de in het ontwerp vermelde zienswijzen per thema;
c. aan te geven of en zo ja, welke (aanvullende) suggesties zij eventueel heeft voor concrete acties die kunnen worden opgenomen in het nog op te stellen actieprogramma.


2. Agenda Regioraad 16 februari 2012.
Het college bespreekt de agenda van de Regioraad van 16 februari en geeft zienswijzen mee aan de vertegenwoordiger namens de gemeente Son en Breugel in dat overleg: wethouder Frenken.


3. Professionele ondersteuning vrijwillige sociaal raadsliedenwerk.
Het college besluit het sociaal-raadsliedenwerk dat door vrijwilligers wordt uitgevoerd professioneel te ondersteunen door bij de LEV-groep ondersteuning in te kopen op declaratiebasis voor maximaal gemiddeld 3 uur per week.


4. Mandaatverlening ondertekening Convenant en Service Level Agreement (SLA)
Centrale Leerlingenregistratie Zuidoost-Brabant en mandaatverlening deelnemers "Strategisch Overleg" SLA.
Het college besluit mandaat te verlenen aan wethouder J. Frenken om het Convenant Centrale Leerlingenregistratie Zuidoost-Brabant en het Service Level Agreement (SLA) Centrale Leerlingenregistratie Zuidoost-Brabant te ondertekenen. Het college besluit tevens om mandaat te verlenen aan de deelnemers van het "Strategisch Overleg" om het SLA te wijzigen.


5. Dommelvisie inventarisatie.
Het college besluit om:
1. de inventarisatie vast te stellen;
2. in te stemmen met het voorgestelde tijdpad.


6. Toekomstig bibliotheekbeleid.
Het college:
1. stemt in met de in deze notitie voorgestelde beleidsvoornemens en dit te bespreken in de gezamenlijke informatieve raadsbijeenkomst van 12 maart 2012;
2. gaat in principe akkoord met de bij deze notitie gevoegde bestuursovereenkomst tussen de Stichting bibliotheek dommeldal en de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel;.
3. stemt in met het persbericht.


Ingekomen stukken
1. Uitnodiging Boerenbruiloft Son 2012.
De burgemeester en de gemeentesecretaris wonen de Boerenbruiloft Son 2012 bij.
Datum/tijd: 21 februari 2012, 13:30 uur
Locatie: Gemeentehuis Son, aansluitend receptie in De Zwaan