Openbare besluitenlijst B&W 13 maart 2012

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 13 maart 2012


BESLUITEN:


Portefeuille: burgemeester


1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 6 maart 2012.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.


2. Verzoek om handhaving betreffende Ekkersrijt 4086.
Het college van burgemeester en wethouders besluit het verzoek om handhaving van, betreffende de sloop-werkzaamheden op het perceel Ekkersrijt 4086 in Son en Breugel af te wijzen.


Portefeuille: R. Visser


1. Brainport Oost; voortgang gebiedsontwikkeling.
Het college besluit kennis te nemen van de brief van de provincie en het SRE namens de betrokken gemeenten aan de Minister van I&M over de stand van zaken met betrekking tot de gebiedsontwikkeling Brainport Oost.


Portefeuille J.P. Frenken
1. Nota “Persoonlijk & Dichtbij” visie op meedoen in de samenleving.
Het college besluit:
1. in te stemmen met de visienota “Persoonlijk & Dichtbij”, waarmee:
a. de samenwerking tussen Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son & Breugel en Waalre met betrekking tot de transitie-agenda (WWnV, decentralisatie begeleiding AwbZ en transitie Jeugdzorg) wordt bekrachtigd;

b. het model “CMD-Participatie team” als basismodel voor de toekomst wordt genomen.
2. de visienota “Persoonlijk en Dichtbij” als voorgenomen besluit ter advisering door te leiden naar de lokale adviesraad met het verzoek voor 1 april 2012 een schriftelijk advies uit te brengen.


2. Verantwoording strategische aankopen in Nota Grondbeleid 2006.
Het college besluit de raad schriftelijk te informeren over de verantwoordingsplicht van strategische
aankopen in de Nota Grondbeleid 2006.

 

Ingekomen stukken
1. Uitnodiging Conferentie Transities in het gemeentelijk domein.
Wethouder Frenken woont de Conferentie Transities in het gemeentelijk domein bij.
Datum/tijd: 26 april 2012, 12:00 uur
Locatie: Brabanthallen 's-Hertogenbosch