Openbare besluitenlijst B&W 13 september 2011

 

Openbare Besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 13 september 2011

 

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W - vergadering d.d. 6 september 2011.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Adviezen commissie algemene zaken 7 september 2011

Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen van de commissie algemene zaken d.d. 7 september 2011.

 

3.   Voortgang handhavingsprogramma 2011

Het college stemt in met de voortgangsrapportage van het handhavingsprogramma 2011 en brengt dit ter kennis aan de commissie Algemene Zaken.

4.   Werkplaats HALT-straf 

Het college besluit gelet op de onevenredige omvang van de administratieve rompslomp die dit vergt, af te zien van bestemming van de gemeentewerf als werkplaats voor HALT straffen.

 

 

Portefeuille: R. Visser

 

1.   Inkoop en aanbestedingsbeleid 

Het college besluit:

1. Het Inkoop en aanbestedingsbeleid vast te stellen en per 20 september 2011 in werking te laten treden.

2. In te stemmen met de tekst voor de raadsinformatiebrief.

 

2.   Advies van de commissie burgerzaken 6 september 2011

Het college neemt kennis van hetgeen besproken is en van het advies van de commissie burgerzaken.

 

3.   Adviezen commissie grondgebiedzaken 5 september 2011

Het college besluit kennis te nemen van de adviezen en de toezeggingenlijst van de commissie grondgebiedzaken 5 september 2011.

 

Portefeuille J.P. Frenken

 

1 . Verordening voorzieningen Huisvesting onderwijs gemeente Son en Breugel
Het college stemt in met het aanbieden van bijgevoegd voorontwerp “Verordening voorzieningen. Huisvesting onderwijs gemeente Son en Breugel” aan de schoolbesturen ter bespreking in het Op Overeen Stemming Gericht Overleg (OOGO).

 

 

2.   Jaarverslag leerplicht 2010-2011

Het college besluit het jaarverslag 2010-2011 vast te stellen en ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad.

 

3.   Blijvend Schoon Son en Breugel

Het college besluit:

1. in te stemmen met de richting waarin we komen tot een Blijvend Schoon Son en Breugel door de inzet van burgers en maatschappelijke organisaties waarbij de gemeente een stimulerende en faciliterende rol heeft;

2. dat hiervoor een plan van aanpak wordt opgesteld.
 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging Symposium Burgerparticipatie Wmo

Wethouder Visser en Frenken wonen het Symposium Burgerparticipatie Wmo bij.

Datum/tijd: 18 november 2011, van 13:00 uur tot 17.00 uur.

Locatie: Het Vestzaktheater, Kerkstraat 2

 


2.    Uitnodiging afscheidsreceptie Corrie en Jan Junier/ beheerders Braecklant 
Wethouder Frenken en Visser wonen de afscheidsreceptie Corrie en Jan Junier/ beheerders Braeklant bij.

Datum/tijd: 23 september 2011, van 16:00 uur tot 18.00 uur

Locatie: gemeenschapshuis Braeklant, Amerikalaan 2

 

 

3.   Uitnodiging Vierspannen Deurne

Wethouder Visser en Frenken wonen de Vierspannen Deurne bij.

Datum/tijd: 2 oktober 2011, van 12:00 uur -18.00 uur

Locatie: VIP-Unit terrein van Hippisch Centrum Deurne

 

 

4.   Uitnodiging 10 jarig jubileum RAWAZZI

Wethouder Frenken woont het 10 jarig jubileum RAWAZZI bij.

Datum/tijd: 1 oktober 2011, van 14:00 uur tot 17.30 uur

Locatie: Sportcentrum de Bongerd

 

 

5.   Uitnodiging Brainport Avenue café

De secretaris woont het Brainport Avenue café bij.

Datum/tijd: 28 september 2011, van 15:30 uur tot 17.30 uur

Locatie: Ecoson, Kanaaldijk Noord 20-21