Openbare besluitenlijst B&W 14 augustus 2012

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 7 augustus 2012.


Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Aanbesteding drukwerk, bureaubehoeften en kopieer/printpapier.


Het college stemt in met de aanbesteding door tussenkomst Bizob van bureaubehoeften en kopieerpapier voor een periode van 4 jaar.
Gemeente Son en Breugel sluit niet aan bij de aanbesteding betreffende drukwerk en blijft dit zelfstandig inkopen.

3. Schema raads- en commissievergaderingen 2013.


Het college neemt kennis van het ontwerpschema 2013 voor de raads- en commissieverga-deringen, en van het daarbij behorende commissievoorstel.

 

Portefeuille J.P. Frenken

1. Peuterwerk integreren in de dagopvang.


Het college besluit de raad voor te stellen om in te stemmen met:

  •  Stopzetten van het huidige peuterspeelzaalwerk uiterlijk per 01-08-2013 en over-gaan naar peuterwerk geïntegreerd in de kinderdagopvang.
  •  De optie peuterwerk geïntegreerd in het onderwijs verder uitwerken.
  •  De subsidie te veranderen van instellingsgericht naar kindgericht en alleen beschik-baar te stellen voor ouders die geen gebruik kunnen maken van de kinderopvang-toeslag.
  • Intrekken van de Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk en het Register Peuterspeelzalen gemeente Son en Breugel.

2. Beleidsplan Schuldhulpverlening


Het college verzoekt de gemeenteraad om middels het bijgevoegde voorstel het Beleidsplan Schuldhulpverlening vast te stellen.
Indien de raad daarmee instemt, neemt het college ter uitvoering daarvan in principe de vol-gende besluiten:

  1. De schuldhulpverlening wordt uitgevoerd door de DommelRegio en de Unit Schuld-dienstverlening gemeente Eindhoven;
  2. DommelRegio ontvangt een mandaat om met in acht name van het gemeentelijk beleid, de noodzakelijke besluiten te nemen over de afdoening van verzoeken om toelating tot schuldhulpverlening.

3. Verordening Toeslagen en Verlagingen Wwb 2012 (2004).


Het college besluit om de raad van 4 oktober a.s. een geactualiseerd voorstel aan te bieden om:

  1. de Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2012 per 1 januari 2012 in te trekken;
  2. de Verordening toeslagen en verlagingen Wet Werk en bijstand (Wwb) 2012 (2004) met terugwerkende kracht per 1-1-2012 in werking te laten treden.

 

4. Risicomanagement WSD.


Het college neemt in het kader van risicomanagement kennis van de realisatiecijfers van de WSD over het tweede kwartaal 2012.