Openbare besluitenlijst B&W 14 december 2010

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 7 december 2010.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Raadsvergadering d.d. 15 december 2010.

Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 15 december 2010 zijn geagendeerd.

 

3.   Heroverweging renovatie verbouw bestuur- en klantencentrum.

Het college neemt het voorgenomen besluit:

  1. conform de beschreven aanpak het bestuur- en klantencentrum beperkt te renoveren;
  2. een advies aanvraag voor te leggen aan de OR.

 

 

Portefeuille: R. Visser

 

1.   Ondertekening deelnemersovereenkomst Stichting Papier Recycling Nederland.

Het college besluit

  1. in te stemmen met ondertekening deelnemingsovereenkomst met de Stichting Papier Recycling Nederland;
  2. de burgemeester te verzoeken de overeenkomst en het contractenregister te          tekenen.

 

2.   Aanmeldingsnotitie MER voor uitbreiding varkenshouderij E. van den Oever,

      Olen 11, Son en Breugel.

Het college besluit:

1.      de heer E.H.T.M. van den Oever vrijstelling te verlenen van de verplichting om een milieu-effectrapportage (MER) op te stellen ter voorbereiding van de beslissing op zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van zijn varkenshouderij aan Olen 11 te Son en Breugel;

2.      het onder 1 bedoelde besluit gedurende 6 weken ter inzage te leggen en te publiceren in de Staatscourant.

 

3.   Beschikking planschadeverzoek Stratoz inzake aansluiting A50/A58.

Het college:

  1. neemt kennis van het SAOZ advies;
  2. besluit tot afwijzing van het verzoek om planschadevergoeding. 

 

4.   Bestuursopdracht en opdrachtbevestiging onderzoek belastingsamenwerking door Berenschot.

Het college stemt in met de opdrachtbevestiging aan Berenschot voor het verrichten van onderzoek naar de haalbaarheid van samenwerking tussen het Waterschap De Dommel en de gemeenten Cranendonck, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre en stelt hiervoor een bedrag beschikbaar van € 5.000,00.

 

5.   Uitspraak Raad van State inz. B.P. de Gentiaan.

Het college neemt kennis van de uitspraak van de Raad van State inzake beroep tegen bestemmingsplan de Gentiaan: het beroep van de heer Hendriks is niet ontvankelijk verklaard.