Openbare besluitenlijst B&W 15 februari 2011

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.   Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 8 februari 2011.  

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Jaarverslag klachtenregeling 2010.

Het college stelt het jaarverslag klachtenregeling 2010 vast en legt dit ter kennisname voor aan de commissie algemene zaken en de gemeenteraad.

 

3.   Extern Onderzoek Reisdocumenten 2010.

Het college:

-          neemt kennis van het met goed gevolg doorlopen van het Extern Onderzoek Reisdocumenten;

-          besluit opgestelde actiepunten ten aanzien van het Extern Onderzoek Reisdocumenten tot uitvoering te brengen.

 

4.   Stand van zaken Combigebouw.

Het college neemt kennis van de laatste ontwikkelingen omtrent het Combigebouw en de nieuwe planning.

 

5.  Nota Integrale Veiligheid gemeente Son en Breugel 2011 – 2014.

Het college:

 1. legt de veiligheidsanalyse voor aan de Commissie Algemene Zaken ten behoeve van het Veiligheidsdebat;
 2. stemt in met de conceptnota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Son en Breugel 2011-2014;
 3. legt na het veiligheidsdebat de aangepaste nota ter vaststelling voor aan de gemeenteraad;
 4. stelt daarna het handhavingsprogramma 2011 vast en brengt deze ter kennis aan de gemeenteraad.

 

6.   Bestuurlijke planning 2e kwartaal 2011.

Het college stelt de geactualiseerde bestuurlijke planning vast en laat deze agenderen voor de maartvergadering van de commissies.

 

7.   Convenant aanleverende instantie – CJIB.

Het college:

 1. stemt in met de bepalingen in het convenant voor het aanleveren van gegevens aan het CJIB in het kader van de bestuurlijke strafbeschikking;
 2. stemt in met de aanvullende brief over het (niet) in rekening brengen van de kosten vanaf 2010.

 

 

 

8.   SRE Regioraad 27 februari 2011.

Het college bespreekt de agenda voor de Regioraad van 27 februari 2011 en geeft zienswijzen mee aan de deelnemer aan dit overleg namens Son en Breugel, wethouder

John Frenken.

 

 
Portefeuille: R. Visser

 

1.   Plaatsen tijdelijk bushaltepaar Rooijseweg omgeving Sonniuspark.

 Het college besluit tot de aanleg van een (tijdelijk) bushaltepaar omgeving Sonniuspark (hoek Rooijseweg/Libellenlaan) en in te stemmen met de concept raadsinformatiebrief.

 

2.   Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2010.

Het college neemt kennis van en stemt in met het jaarverslag 2009 van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en stuurt dit ter kennisname door naar de gemeenteraad.

 

3.   Voorbereidingsbesluit Bosgebied West; golfbaan.

Het college:

 1. besluit in te stemmen met bijgevoegd concept voorbereidingsbesluit;
 2. besluit het voorbereidingsbesluit ter besluitvorming voor te leggen aan de raad na behandeling in de commissie grondgebiedzaken.

 

4.   Milieujaarverslag 2010.

Het college besluit om het milieujaarverslag 2010 vast te stellen en dit ter kennisneming aan te bieden aan de raad via de lijst van ingekomen stukken.

 

5.   Onderzoek rekenkamercommissie inkoop en aanbesteding.

Het college besluit het door de RKC opgestelde rapport inzake inkoop en aanbesteding Gemeente Son en Breugel aan te bieden aan de raad conform concept – raadsvoorstel.

 

6.   Raadsvoorstel (gewijzigd) vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

      “Blixembosch Noord oost”.

Het college besluit om:

 1. kennis te nemen van “Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Blixembosch Noord oost”;
 2. kennis te nemen van het bestemmingsplan “Blixembosch Noord oost” en het Beeldkwaliteitsplan “Blixembosch Noord oost”;
 3. de raadscommissie Grondgebiedzaken om advies te vragen over de vaststelling van het bestemmingsplan, overeenkomstig het conceptraadsvoorstel en –besluit;
 4. de raad voor te stellen de notitie van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen vast te

            stellen, het bestemmingsplan “Blixembosch Noord oost” gewijzigd en het

            beeldkwaliteitsplan “Blixembosch Noord oost“ (ongewijzigd) vast te stellen.

 

 

Portefeuille J.P. Frenken

 

1.   Definitieve scenariokeuze scholen in de “Gentiaan”.

Het college neemt kennis van:

1.      de uitwerking van de twee door de commissie BZ gevraagde scenario’s met

betrekking tot het leerplein Sonniuspark en de IJssellaan;

en besluit::

2.      de commissie Burgerzaken te verzoeken de definitieve scenariokeuze (scenario-3) te bevestigen.

 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging congres Bestuurlijke Integriteit.

De burgemeester en de secretaris wonen het congres Bestuurlijke Integriteit, bij.

Datum/tijd: 14 april, 13.45 – 17.30 uur

Locatie: Congrescentrum Antropia, Hoofdstr. 8 Driebergen