Openbare besluitenlijst B&W 15 november 2011


Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 15 november 2011

 

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 8 november 2011. Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst van de gezamenlijke b&w-vergadering
Son en Breugel en Nuenen d.d. 8 november 2011.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

3. Bestuurlijke planning 1e kwartaal 2012.
Het college stelt de bestuurlijke planning vast en laat deze agenderen voor de december -vergadering van de commissies.

 

4. Besluit gedeputeerde staten tot goedkeuring grenscorrectie.
Het college neemt kennis van het besluit van gedeputeerde staten d.d. 18 oktober 2011 tot goedkeuring van de door de gemeenteraden van Eindhoven en Son en Breugel vastgestelde grenscorrectie tussen beide gemeenten.

 

5. Stand van zaken juridische kwaliteitszorg.
Het college neemt kennis van en stemt in met het commissievoorstel “stand van zaken juri-dische kwaliteitszorg”. Tevens neemt het college kennis van de lopende juridische procedures.

 

 

Portefeuille: R. Visser

 

1. Vaststelling belastingverordeningen en bijhorende tarieven 2012.
Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde aanpassingen van de diverse belas-tingverordeningen en aan de raad een voorstel te doen. Aan commissie en raad zal in januari 2012 een voorstel worden voorgelegd voor aanpassing berekeningswijze bouwvergunning.

 


2. Rapportage van beeldvorming naar oordeelsvorming Centrumvisie Son.
Het college besluit: de presentatie te agenderen voor de commissie GZ vergadering van 28 november waarbij de (op onderdelen aan te vullen) rapportage aan de commissieleden wordt verstrekt. Inhoudelijke bespreking ervan vindt plaats in cie GZ januari a.s.

 


3. Toekomstvisie; beeldvormende fase.
Het college besluit om:
a. kennis te nemen van de notitie “Toekomstvisie; resultante workshops beeldvormende fase“ en deze notitie als voorlopige eindconclusie van de beeldvormende fase inzake het project “Toekomstvisie” ter informatie aan de raadscommissie AZ aan te bieden;
b. de raadscommissie tevens te informeren over de volgende ‘oordeelsvormende fase’ overeenkomstig memo en voorbeeld uit de concept notitie “Toekomstvisie van beeld naar oordeel”.

 

4. Vaststellen nieuw ruimtelijk kwaliteitsbeleid.
Het college besluit de conceptbeleidsnota "Mooi Son en Breugel, samen doen!" ter voor-bereiding van de vaststelling door de raad voor te leggen aan de commissie Grondgebied-zaken van 28 november a.s.

5. Krediet Centrumvisie Son.
Het college besluit voor de uitvoering van de voorliggende werkzaamheden voor de Visie en uitvoeringsprogramma Son Centrum een krediet beschikbaar te stellen van € 49.750,-- en dit bedrag ten laste brengen van de reserve "Projectmatig Werken".

6. Routekaart " Beleidsnota milieu en duurzaamheid".
Het college stemt in met bijgaande routekaart beleidsnota milieu en duurzaamheid en stuurt deze ter kennisname aan de leden van de commissie GZ.

 

7. Raadsvoorstel voor vaststelling Verordening individuele voorzieningen Son en Breugel 2012 en aanpassing van het Besluit individuele voorzieningen.
Het college:
1. besluit de concept Verordening individuele voorzieningen Son en
Breugel 2012 aan de raad voor te leggen;
2. besluit het Besluit individuele voorzieningen gemeente Son en Breugel 2012
vast te stellen onder voorbehoud van het ongewijzigd vaststellen van de bijgevoegde
concept verordening door de raad;

 

 

Portefeuille J.P. Frenken

 

1. Verordeningen Wet werk en bijstand 2012.
Het college besluit om de raad voor te stellen:
1) de Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2012 vast te stellen;
2) de Verordening toeslagen en verlagingen Wet Werk en bijstand (Wwb) 2004 en de
Toeslagenverordening Wet Investeren in Jongeren (Wij) 2009 vanaf 1 januari 2012 in te
trekken;
3) de Maatregelenverordening WWB, BBZ 2004, IOAW, IOAZ 2012 vast te stellen;
4) de Maatregelenverordening Wet Werk en bijstand (Wwb) 2008, De Maatregelen-
verordening Wet Investeren in Jongeren (Wij) 2009 en de Maatregelenverordening IOAW
en IOAZ 2010 vanaf 1 januari 2012 in te trekken.
En besluit dat in het uitvoeringsbeleid van de Wet werk en bijstand, waarin de huidige veror-deningen en beleidsregels niet voorzien, de begrippen te hanteren zoals in de WWB per 1-1-2012.

 

2. Beheer en onderhoud gemeentelijke bossen door Staatsbosbeheer.
Het college stemt in met de inhoud van de brief aan de commissie grondgebiedzaken over het beheer en onderhoud van de gemeentelijke bossen.

 

3. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2012-2015.
Het college stelt het Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) vast en legt dit middels het raadsvoorstel voor aan de commissie Burgerzaken en de raad.

 

4. Aanpassing winkeltijdenverordening voor zondagopstelling supermarkten.
Het college stemt in met
1. het raadsvoorstel om de verordening op de winkeltijden 1996 aan te passen en legt dit voorstel via de commissie Algemene Zaken ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad;
2. de wijze van toedeling van de ontheffing en het roulatiesysteem.

 

5. Financiële bijdrage centrummanagement Son.
Het college besluit in te stemmen met het verzoek van de OVSB om een eenmalige financië-le bijdrage te leveren van € 2.000,-- aan professionalisering van centrummanagement voor het centrum van Son. Het college verzoekt de OVSB om een jaarplan en begroting op te stellen waarin ook de betekenis en omvang van vrijwillige of verplichte bijdrage van centrumondernemers is opgenomen. Na evaluatie van het jaarplan en de begroting door het college, zal een besluit worden genomen omtrent de inzet van precario voor centrummanagement.

 

 

Ingekomen stukken

 

1. Uitnodiging afscheid burgemeester Meinema/Cranendonck.
De burgemeester woont het afscheid van burgemeester Meinema/Cranendonck bij.
Datum/tijd: 22 december 2011, 13:30 uur
Locatie: De Smeltkroes, Kijkakkers 1 te Maarheeze

 

2. Uitnodiging Afscheidsreceptie Stan Teunissen.
Het college woont de afscheidsreceptie van Stan Teunissen; commandant van de vrijwillige brandweer, bij.
Datum/tijd: 9 december 2011, 16:00 uur
Locatie: Brasserie Thermae Son, Planetenlaan 2b, Son en Breugel

 

3. Uitnodiging Uitreiking het Groene Goud-Voor elkaar.
Wethouder Frenken en de secretaris wonen de feestelijke uitreiking bij van het Groene Goud-Voor elkaar, bij.
Datum/tijd: 15 december 2011, 19:45 uur
Locatie: Sint Petrus Bandenkerk in Son

 

4. Uitnodiging Bedrijfsbezoek/Lunch bij Prodrive.
Wethouder Visser en secretaris wonen het Bedrijfsbezoek/Lunch bij Prodrive, bij.
Datum/tijd: 17 november 2011, 11:30 uur
Locatie: Science Park