Openbare besluitenlijst B&W 17 april 2012

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel  d.d. 17 april 2012

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 10 april 2012.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Adviezen commissie Algemene zaken 12 april 2012.

Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen van de commissie Algemene zaken van 12 april 2012

  

Portefeuille: R. Visser

 

1.   Controleplan 2012.

Het college besluit het controleplan 2012 vast te stellen.

 

2.   Adviezen commissie Grondgebiedzaken 10 april 2012.

Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen en toezeggingen in de commissie Grondgebiedzaken van 10 april 2012.

 

3.   Afronding project reconstructie Nieuwstraat.

Het college heeft kennis genomen van deze nota en besluit het project af te ronden met de volgende kanttekeningen:

1.      Het bedrag van € 12.000,-- voor de aanpassing kruising Dommelstraat/Wilhelminalaan over te hevelen naar het krediet van de nieuwe brug over de Dommel aan de Veerstraat;

2.      Voor diverse optimaliseringwerkzaamheden (verkeersborden en fietsnieten); evaluatie; voor de aanleg van de blindegeleidelijn en eventueel nog verder aanvullende (verkeers)maatregelen een bedrag van € 25.000,-- uit het krediet te reserveren;

3.      Het krediet “reconstructie Nieuwstraat” te sluiten waarmee het project “Nieuwstraat wordt afgerond;

4.      Na 1 jaar evalueren of het doel “verbeteren van de veiligheid voor m.n. fietsverkeer” behaald is.

 

Portefeuille J.P. Frenken

 

1.   Adviezen commissie Burgerzaken 11 april 2012.

Het college neemt kennis van de adviezen en andere zaken die zijn besproken in de commissie Burgerzaken van 11 april 2012.  

 

2.   Nieuwe overeenkomst met MIK Kunsteducatie.

Het college besluit om vanwege de wenselijke flexibiliteit ter vervanging van de huidige vierjarige overeenkomst met MIK Kunsteducatie voor verzorging van de lessen, AMV en Koorscholing, met het MIK een nieuwe overeenkomst af te sluiten met een looptijd van één jaar, met stilzwijgende verlenging van telkens één jaar.

 

3.   Park Vroonhoven.

Het college:

  1. besluit de opgestelde brief aan het parochiebestuur uit te reiken, toe te lichten en daarna tevens de brief aan IVN/milieudefensie en naar de bewoners Dommelstraat te verzenden;
  2. besluit in te stemmen om de voetgangersbrug aan te besteden middels een meervoudige onderhandse aanbesteding;
  3. neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot het krediet.
  4. neemt kennis van het ontwerp van het te plaatsen kunstwerk.

  

Ingekomen stukken

 

1.   Overleg Stuurgroep Dommelvallei.

De secretaris zal het college vertegenwoordigen in de vergadering van de stuurgroep Dommelvallei

Datum/tijd: 24 april 2012, 19:00 – 20.30 uur

Locatie: Gemeentehuis Geldrop-Mierlo

 

2.   Uitnodiging Afscheidsreceptie ex-wethouder mevr. Van den Berk/St. Oedenrode. Staf/12.5972

Wethouder Visser woont de afscheidsreceptie ex-wethouder mevr. Van den Berk/

St. Oedenrode bij.

Datum/tijd: 11 mei 2012, 16:00 uur

 

3.   Uitnodiging Wonen, werken en recreëren in een toekomstbestendige regio/SRE.

Burgemeester woont Wonen, werken en recreëren in een toekomstbestendige regio/SRE bij.

Datum/tijd: 30 mei 2012, 19:30 uur

Locatie: Het Klooster te Nuenen