Openbare besluitenlijst B&W 17 juli 2012

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 17 juli 2012


BESLUITEN:


Portefeuille: burgemeester


1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 10 juli 2012.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.


2. Bestuursdwang personenauto Ekkersrijt
Het college besluit: een last onder bestuursdwang op te leggen ten behoeve van verwijdering voor de personenauto, merk Ford, type Fiësta en voorzien van het kenteken NN-NP-25.
Deze personenauto staat al geruime tijd onbeheerd op een parkeerplaats ter hoogte van Ekkersrijt 4097. Voertuig is niet meer verzekerd en niet APK gekeurd.


3. Offerte voor quick scan BGT
Het college stelt de inkoopstrategie voor een quickscan Basisregistratie Grootschalige Topografie vast.

 


Portefeuille: R. Visser


1. SBC subsidie en akte wijziging opstalrecht
Het college stemt in met de ontwerp-akte voor het wijzigen van het recht van opstal voor voetbalvereniging SBC in verband met recente uitbreidingen aan de accommodatie. Daarnaast
wordt besloten een subsidie voor de uitbreiding te verlenen van 1/3de van de kosten tot een maximum van € 58.366,00 en om instemming te verlenen voor het vestigen van een
hypotheekrecht (€ 200.000). De raad wordt geïnformeerd via de raadsinformatiebrief.


2. Omgevingsvergunning evenement Breugels festijn
Het college besluit omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het evenement het 'Breugels festijn'.
 

3. Overeenkomst m.b.t. parkeerplaatsen Prodrive
Het college besluit in te stemmen met de conceptovereenkomst met Prodrive om te voorzien in voldoende parkeerplaatsen in de omgeving, in relatie tot het uitbreidingsplan.

 


Portefeuille J.P. Frenken


1. Aanvullende uitkering WWB 2011
Het college besluit een aanvullende uitkering van € 114.218,00 bij het Rijk aan te vragen voor het tekort op de bijstandsuitgaven in 2011 en informeert hiervoor de gemeenteraad via
de raadsinformatiebrief.