Openbare besluitenlijst B&W 18 januari 2011

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 18 januari 2011

 

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 11 januari 2011.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Benoeming stembureauleden verkiezingen Provinciale Staten 2011.

Het college besluit:

 1. de locaties van de stembureaus voor de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten 2011 vast te stellen;
 2. de stembureauleden, tellers en reserveleden voor die verkiezingen te benoemen;
 3. de burgemeester te mandateren tot het benoemen van nieuwe stembureauleden en tellers, indien er onvoldoende reserveleden blijken te zijn.

 

3.   Adviezenlijst commissie AZ 12 januari 2011.

Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen van de commissie algemene zaken d.d. 12 januari 2011.

 

4.   Collectieve festiviteit carnaval 2011.

Het college stelt vast dat Oase geen overeenstemming heeft kunnen bereiken met de omwonenden voor wat betreft het plaatsen van een tent tijdens carnaval 2011. Om die reden zal er in de periode van 5 t/m 8 maart 2011 geen sprake zijn van een collectieve festiviteit in het centrum van Son en Breugel en dienen alle inrichtingen zich te houden aan de voor hen geldende reguliere (geluids)normen.

 

5.   Aanvullend voorstel antidiscriminatievoorziening.

Het college:

 1. besluit aan de wettelijke verplichting tot het instandhouden van een antidiscriminatievoorziening te voldoen door per 1-1-2011 aan te sluiten bij het Adviespunt Discriminatie Zuidoost Brabant;
 2. de kosten daarvan kunnen ten laste worden gebracht van de post Algemene Preventieve Gezondheidszorg;
 3. Het college kiest daarbij voor een rechtstreekse toegang tot het Adviespunt, dit voorlopig voor een (proef)periode tot 1 januari 2013;
 4. aan de raad een voorstel voor te leggen voor het vaststellen van een gemeentelijke antidiscriminatievoorziening.

 6.   Brainport Avenue; rapport “Criteria voor ruimtelijke kwaliteit” in Brainport Avenue;

      aanvullend advies.

Het college besluit om

 1. in te stemmen met het document “Criteria voor ruimtelijke kwaliteit in Brainport Avenue” als toetsingskader en leidraad voor de verdere uitwerking van locaties binnen Brainport Avenue en het op basis van het “Convenant Kwaliteitsteam Brainport Avenue” instellen van het kwaliteitsteam voor Brainport Avenue door het SRE;
 2. dit toetsingskader meenemen in het nieuwe beleid van de gemeente inzake ‘welstand’, en tevens te betrekken bij toekomstvisie/structuurvisie alsmede bij afronding bestemmingsplan Ekkersrijt en beeldkwaliteitsplan;
 3. vertegenwoordiger Brainport Avenue wordt gevraagd het toetsingskader in de cie GZ te presenteren/toe te lichten.

 7.   Aanpak georganiseerde misdaad.

Het college:

 1. stemt in met de nota “Borging bestuurlijke en geïntegreerde aanpak georganiseerde

      misdaad in Zuidoost Brabant”;

2.   bekrachtigt deze nota door het ondertekenen van het Regionaal Convenant Geïnte

      greerde Decentrale Aanpak Georganiseerde Misdaad regio Zuidoost Brabant door   

      de burgemeester.

 

8.   Bestuursdwang oplegger Ekkersrijt.

Het college stelt vast dat reeds lange tijd een oplegger, met kenteken WJ-73-PX, in strijd met de Algemene plaatselijke verordening op de openbare weg, ter hoogte van Ekkersrijt 1100, is geplaatst en besluit een last onder bestuursdwang op te leggen ten behoeve van het verwijderen van deze oplegger.

 

Portefeuille: R. Visser

 

1.   Begrotingswijziging 2011 GGD.

Het college besluit aan de raad een voorstel voor te leggen waarin wordt voorgesteld om kenbaar te maken dat Son en Breugel zich niet kan vinden in het voornemen om de begroting 2011 van de GGD te wijzigen waardoor het bedrag per inwoner voor de uitvoering van het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg wordt verhoogd.

 

2.   Aandachtspunten raadscommissie GZ 10 januari 2011.

Het college besluit kennis te nemen van de adviezen van en toezeggingen in de commissie grondgebiedzaken d.d. 10 januari 2011.

 

 

Portefeuille J.P. Frenken

 

1.   Onderwijshuisvesting.

Het college besluit voor de toekomst af te zien van het leerpleinconcept en besluit met inachtneming daarvan de visie op de onderwijshuisvesting en het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor te bereiden en daarover de Raad via de raadsinformatiebrief te informeren.

 

2.   Voortgang Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 2010/Transitie jeugdzorg.

Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de voortgang CJG 2010;
 2. in te stemmen met de doorontwikkeling van het CJG in 2011;
 3. kennis te nemen van de ontwikkelingen in het kader van de ‘Transitie Jeugdzorg’.

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging receptie burgemeester Ubachs/Laarbeek.

De secretaris woont de receptie van de nieuwe burgemeester van Laarbeek,

dhr. J.G.M.T. Ubachs, bij.

Datum/tijd: 21 januari 2011, 16.30 – 18.30 uur

Locatie: gemeentehuis Laarbeek, Koppelstraat 37 Beek en Donk