Openbare besluitenlijst B&W 19 juni 2012

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel d.d. 19 juni 2012

 


BESLUITEN:

 

 

Portefeuille: burgemeester

 

 

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 12 juni 2012.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst van de gezamenlijke collegevergadering Son en Breugel – Nuenen d.d. 12 juni 2012.
Het college stemt in met de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst van de gezamenlijke collegevergadering Son en Breugel – Nuenen.

 

3. Raadsvergadering d.d. 21 juni 2012.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 21 juni 2012 zijn geagendeerd.

 

4. AB-vergadering van het industrieschap Ekkersrijt.
Het college bespreekt de agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van het industrieschap Ekkersrijt van 27 juni 2012.

 

5. Agenda SRE Regioraad 28 juni 2012.
Het college bespreekt de agenda van de Regioraad van 28 juni aanstaande. Het college is verhinderd. Op onderwerp woonvisie is reeds schriftelijk gereageerd.

 

6. Procesvoorstel in vervolg op conferentie Het Vuur.
Het college bespreekt het procesvoorstel "Gasgeven", zulks ter voorbereiding op de verga-dering van de Bestuurscommissie Stedelijk Gebied van 22 juni a.s., waaraan ook een aantal gemeentesecretarissen zal deelnemen. Burgemeester Gaillard neemt deel aan de vergadering.

 

7. SRE Bestuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven.
Het college bespreekt de agenda van BSGE van 22 juni en geeft zienswijzen mee aan de deelnemers aan dit overleg namens de gemeente Son en Breugel: burgemeester Hans Gail-lard. Het college koppelt tevens de belangrijkste ervaringen van de diverse SRE poho-bijeenkomsten van 13 juni jl. terug.

 

8. Ledenraadpleging principeakkoord CAO 2011 - 2012.
Het college stemt in met principeakkoord CAO 2011 - 2012.

 

9. Commissie-agenda’s juni 2012.
Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van juni 2012.

 

 

Portefeuille: R. Visser

 

1. Concept OV-visie.
Het college neemt kennis van de concept OV-visie en besluit in te stemmen met het verstu-ren van de inspraakreactie inzake de concept OV-visie. Tekstmandaat wethouder Visser.

 

2. Stilzwijgende verlenging Dienstverleningsovereenkomst Wabo met provincie.
Het college besluit:
1. de rapportage van de Provincie inzake de evaluatie dienstverleningsovereenkomst voor
kennis aan te nemen.
2. de DVO stilzwijgend voor een jaar te verlengen of zoveel eerder als de Regionale
uitvoeringsdienst operationeel is.

 

3. Adviezen van de Commissie Grondgebiedzaken d.d. 7 juni 2012.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie Grondgebiedzaken in haar vergadering van 7 juni 2012.

 

4. Uitspraak Raad van State Brouwerskampweg
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de uitspraak van de Raad van State d.d. 4 april 2012;
2. ingevolge het bepaalde in de onder 1 genoemde uitspraak in te stemmen met bijge-voegde beschikking, waarin met inachtneming van de onder 1 genoemde uitspraak een heroverweging heeft plaatsgevonden en de gevraagde vergunning wordt ver-leend;
3. ingevolge het bepaalde in de onder 1 genoemde uitspraak betaalbaar te stellen 377,-- euro aan Achmea Rechtsbijstand conform hun verzoek d.d. 26 april 2012
4. kennis te nemen van het inzenden van de uitspraak door de raadsman van betrokke-nen naar de Raad van State in het kader van het ingestelde beroep tegen het be-stemmingsplan Buitengebied;
5. in te stemmen met bijgevoegd schrijven aan de Raad van State i.v.m. de onder 4 ingestuurde stukken;
6. het planschadeverzoek van de betrokkenen d.d.12 juni 2008 in handen te stellen van bureau Gloudemans met het verzoek om advies uit te brengen.

 

5. Uitspraak rechtbank inzake planschade Sonniuswijk
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de uitspraak van de rechtbank Den Bosch d.d. 4 juni 2012;
2. de kosten te vergoeden ingevolge de uitspraak van de rechtbank d.d. 4 juni 2012.

 

6. Uitspraak rechtbank planschade A50; Juralaan
Het college besluit kennis te nemen van de uitspraak van de rechtbank Den Bosch d.d. 23 mei 2012, waarbij het ingesteld beroep ongegrond werd verklaard.

 

7. Ontwikkeling Molenstraat ongenummerd.
Het college besluit:
1. in principe in te stemmen met het verzoek van Ombis B.V. om het terrein gelegen aan de Molenstraat te ontwikkelen met woningbouw en uit te gaan van grondgebon-den woningen;
2. Ombis B.V. te verzoeken te komen met een verdere uitwerking waarbij rekening is gehouden met de gestelde uitgangspunten.

 

 

8. Projectopdracht "Structuurvisie Son en Breugel".
Het college besluit:
a. als start van het project “Structuurvisie Son en Breugel” de projectopdracht “Structuurvi-sie Son en Breugel” vast te stellen en wethouder Visser als gemandateerd opdrachtge-ver af te vaardigen in de regiegroep;
b. de raad via de raadsinformatiebrief informeren over de start van de ‘structuurvisie Son en Breugel’ (en hiervoor wethouder Visser waar nodig tekstmandaat te geven).

 

9. Ontwikkeling Plussupermarkt hoek Brabantlaan en Amerikalaan.
Het college besluit:
a. in principe in te stemmen met het plan van Plus Retail voor de beoogde uitbreiding van de Plussupermarkt op de hoek Brabantlaan - Amerikalaan;
b. in principe bereid te zijn tot verkoop van de benodigde m2 grond;
c. Plus Retail te verzoeken te komen met een verdere uitwerking waarbij rekening is ge-houden met de gestelde uitgangspunten.

 

10. BERZOB - ondertekening bestuursovereenkomst fase 2.
Het college besluit:
1. in te stemmen met de bestuursovereenkomst 2e fase BERZOB en het addendum;
2. machtigt wethouder R. Visser deze bestuursovereenkomst, onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad, te ondertekenen namens de gemeente Son en Breugel;
3. deze bestuursovereenkomst en het addendum via de commissie grondgebiedzaken aan de gemeenteraad voor te leggen.

 

11. Beantwoording raadsvragen asbest.
Het college neemt kennis van de huidige stand van zaken en stemt in met de beantwoording van de raadsvragen met betrekking tot het dossier Asbest in de Gentiaan en verleent de coördinerend portefeuillehouder Robert Visser tekstmandaat.

12. Bestemmingsplan "Son Centrum"; uitspraak Raad van State
Het college besluit:
a. kennis te nemen van de uitspraak van de Raad van State d.d. 23 mei 2012 inzake het bestemmingsplan “Son Centrum”;
b. de kosten te vergoeden ingevolge de uitspraak van de Raad van State;
c. kennis te nemen van het advies van Adriaanse van der Weel
d. de gevolgen van de uitspraak te verwerken in een integrale aanpassing van betrokken bestemmingsplannen van de bebouwde kom in de vorm van een parapluplan waarbij maatwerk bestaat.

 

Portefeuille J.P. Frenken

 

1. Wwnv en huishoudinkomenstoets.
Het college neemt kennis van de ontwikkelingen binnen het terrein van de sociale zaken rondom het Begrotingsakkoord en informeert hierover de gemeenteraad (raadsinformatie-brief).
Daarnaast besluit het college om de raad van 4 oktober a.s. voor te stellen om:
1. De Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2012 per 1 januari 2012 in te trekken;
2. de Verordening toeslagen en verlagingen Wet Werk en bijstand (Wwb) 2004 met te-rugwerkende kracht per 1-1-2012 opnieuw in werking te laten treden.

 

 

2. Uitgangspunten vergoeding VVE.
Het college stelt de uitgangspunten vast, die het voor ouders/verzorgers mogelijk maakt, om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor Voor en Vroegschool-se Educatie (VVE).

 

3. Verwijderen asbest in scholen.
Het college neemt kennis van het aanwezige asbest en het risico op het verspreiden van vezels in de Emiliusschool en de Sonnewijzer en besluit de onderzoeks- en verwijderings-kosten totaal € 37.478,-, te dekken uit de reserve onderhoud schoolgebouwen. De onttrek-king aan deze reserve zal meegenomen worden in de 2e marap aan de raad.
Het college stemt in met de tekst van de opgestelde Raadsinformatiebrief.

 

4. Huisvestingsprogramma en - overzicht onderwijs 2013.
Het college besluit het huisvestingsprogramma en huisvestingsoverzicht 2013 voor het on-derwijs vast te stellen en dit voor te leggen op het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de schoolbesturen. Na terugkoppeling vanuit het OOGO naar het college wordt het ter kennisname aangeboden aan de commissie Burgerzaken.
De investering voor de nieuwbouw bedraagt € 3.513.784,- Dit bedrag kan gedekt worden uit de stelpost groeipad onderwijsgebouwen.
Het bedrag van € 2.194,- voor de reparatie van de boeiboorden kan gedekt worden uit de reserve onderhoud schoolgebouwen.
De onttrekking aan deze reserve zal worden meegenomen in de 2e marap aan de raad.

 

5. Raadsledenbrief Brug Veerstraat.
Het college neemt kennis van uitgave van concept van raadsinformatiebrief over de aanleg brug Veerstraat. RIB over Brug Veerstraat opnemen in algemene RIB. Tekstmandaat wethouder Frenken.

 


Ingekomen stukken

 

1. Alg. Ledenverg. OvE / uitreiking Hans Holzheimerprijs (16.50 uur) + bbq.
Burgemeester Gaillard en wethouder Visser wonen de bijeenkomst op 28 juni bij
Datum/tijd: 28 juni 2012, 15.30 – 19.30 uur
Locatie: restaurant Bruisend Ekkersrijwijer.