Openbare besluitenlijst B&W 19 oktober 2010

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

 

1.   Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 12 oktober 2010.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Evaluatie GBT oefening 10 juni 2010.

Het college neemt het evaluatieverslag voor kennisgeving aan.

 

3.   Motie “Samenwerking gemeenten bestuurlijke zelfstandigheid”van gemeente

      Goedereede.

Het college neemt kennis van de door de gemeenteraad van Goedereede aangenomen motie “Samenwerking gemeenten bestuurlijke zelfstandigheid”.

De motie is geagendeerd voor de raadsvergadering van 28 oktober a.s.,

agendapunt ingekomen stukken.

 

 
Portefeuille: R. Visser

 

1.   Procesvoorstel Verkeersveiligheid Centrum.

Het college besluit om in te stemmen met de projectdefinitie, het projectgebied en de procesgang.

 

2.   ISV III Geluidsanering, machtiging SRE.

Het college besluit om:

1.      de SRE Milieudienst een aanvraag te laten opstellen voor de aanvraag van ISV3 geluidbudget;

2.      de SRE Milieudienst te machtigen om het ISV3 geluidbudget voor de gemeente aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant;

3.      bijgevoegde machtiging te ondertekenen en te retourneren aan SRE Milieudienst.

 

3.   Voortgang BIZ Ekkersrijt en instemmen met uitvoeringsovereenkomst BIZ

      Ekkersrijt.

Het college besluit:

1.      in te stemmen met de Uitvoeringsovereenkomst BIZ Ekkersrijt

2.      begin november 2010 een, volgens de experimentenwet Bi-zones, verplichte draagvlakmeting uit te voeren;

3.      de kosten van het doen van de draagvlakmeting, geschat op € 3.500,-- ten laste te brengen van het EZ budget contacten bedrijfsleven;

4.      commissie algemene zaken te informeren omtrent voortgang en te adviseren om in te stemmen met de BIZ verordening.

 

4.   Planschadeverordening 2010.

Het college:

 1. stemt in met de voorstellen tot vaststelling van een nieuwe verordening advisering planschade een en ander zoals verwoord in het concept-raadsvoorstel en concept-raadsbesluit;
 2. stemt in principe in met het concept aanvraagformulier planschadevergoeding;
 3. stemt in principe in met de voorstellen, om de bevoegdheden van artikel 2,3 en 4 aan de directie te mandateren en een ondermandaat aan het beleidsverantwoordelijke afdelingshoofd te verlenen.

 

5.   2e Managementrapportage 2010.

Het college neemt kennis van de mutaties zoals die voortvloeien uit de

2e managementrapportage (inclusief de aanpassing van Algemene Reserve flexibel deel) en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

 

 

Portefeuille J.P. Frenken

 

1.   Scenariobenadering Leerplein Sonniuspark.

Het college neemt kennis van:

 • de weergave (feiten) van de scenariobenadering van de 4 scenario’s;

en besluit:

 • deze voor te leggen aan de commissie BZ;
 • de gesprekken met de scholen/partijen voort te zetten met als uitgangspunt de realisatie van scenario-3;
 • wethouder Frenken tekstmandaat te verlenen voor het commissievoorstel.

 

2.   Locatie nieuw te plaatsen zendmast.

Het college besluit

 1. locatie 2B (Kadastraal G197 ten westen van A50) aan te wijzen als meest geschikte zendmast locatie;
 2. de financiële vergoeding en site-sharing contractueel te regelen conform het advies;
 3. de kosten voor planologische inpassing in rekening te brengen bij KPN indien en voor zover deze kosten niet gedekt (zouden moeten) worden door de leges.

 

3.   Verleggen sloot Vlinderlaan.

Het college besluit:

 1. KWS opdracht te geven de sloot op Vlinderlaan te verleggen;
 2. het complex Houtens/Vlinderlaan per 31 dec. 2010 af te sluiten;

      3.   kosten voor aanleg inrit vanuit de algemene middelen te betalen.

 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging zwemclub PLONS.

De burgemeester (en mogelijk wethouder Frenken) woont de opening van het zwemfestijn van Zwemclub PLONS, op 7 november a.s. bij.