Openbare besluitenlijst B&W 20 december 2011


Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 20 december 2011

 

Portefeuille: burgemeester

 

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 13 december 2011.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

 

2. Vaststellen Tarieven voor Dienstverlening Brandweer en Overige Dienstverleningen 2012.
Het college besluit de tarieven van de diverse dienstverleningen voor 2012 vast te stellen.

 

3. Aanpassing mandatenlijst financiën.
Het college besluit:
1. de mandatenlijst aan te passen op het gebied van Betalingsverkeer, Boekhouding, Treasury, Invordering en heffing;
2. de directie voor deze zaken mandaat te verlenen;
3. de directie toe te staan voor deze zaken ondermandaat te verlenen;
4. de besluiten, die in 2011 zijn genomen op de genoemde gebieden en voor zover deze niet zijn genomen door gemandateerde personen, te bekrachtigen.

 

4. Raadsvergadering d.d. 22 december 2011.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 22 december 2011 zijn geagendeerd.

 

5. Adreswijziging Thermae Son, Planetenlaan 2b.
Het college besluit om aan de ventweg parallel aan de Planetenlaan en vóór Thermae Son, per 1 maart 2012 de straatnaam Thermaelaan toe te kennen conform de situatietekening.

 


Portefeuille: R. Visser

 

1. Regionale Bestuurlijke Toezichtprogramma majeure risicobedrijven Regio Zuid.
Het college besluit:
1. in te stemmen met Regionale Bestuurlijke Toezichtprogramma majeure risicobedrijven Regio Zuid 2012 – 2016;
2. medewerkers die werkzaam zijn bij de Brzo maatlatorganisaties van de provincies Lim-burg, Noord Brabant en Zeeland en de maatlatorganisaties van de RMD te Roosendaal en de SRE Milieudienst te Eindhoven aan te wijzen als toezichthouder;
3. de directeur van de SRE Milieudienst opdracht verstrekken voor de jaarlijkse uitvoering van de reguliere Brzo inspecties en Wm inspecties in de periode 2012 tot en met 2016.

  

 

2. Afvalinzameling per 1 januari 2012.
Het college besluit:
1. in te stemmen met offerte Van Gansewinkel d.d. 24 november 2011 en huidige inzamel- frequentie voor restafval, GFT en kunststof te handhaven;
2. samenwerking met Van Gansewinkel t.b.v. uitvoering van de afvalproef te continueren voor de periode van maximaal 1 jaar tot 1 januari 2013 en m.b.t. gunning van de opdracht af te wijken van het interne inkoopbeleid;
3. de raad te informeren via een raadsinformatiebrief.

 

3. Gunning vervoer Deeltaxi.
Het college besluit om op basis van een Europese aanbesteding het vervoer per Deeltaxi voor de komende 5 jaar te gunnen aan van Helvoort Taxi te Gemert.

 

4. Sociale begeleiding Deeltaxi.
1. Het college besluit als tijdelijke maatregel dat vanaf 1 maart 2012 tot uiterlijk 1 januari 2013 de vergoeding die een sociaal begeleider van de Deeltaxi dient te betalen € 1,50 per zone bedraagt.
2. Het college besluit een duurzaam houdbaar systeem te ontwikkelen voor de sociale bege-leiding van de Deeltaxi.

 


Portefeuille J.P. Frenken

 

1. Begroting PlatOO 2012.
Het college neemt kennis van de begroting 2012 van PlatOO en stelt de raad middels de tekst voor de raadsinformatiebrief hiervan op de hoogte.

 

2. Grondbeleid.
Het college:
1. besluit de Nota Grondbeleid aan de commissie GZ van 9 januari 2012 voor te leggen en
vervolgens aan de Raad.
2. zal, nadat Nota Grondbeleid is vastgesteld, overgaan tot verdere besluitvorming inzake
het groenstrokenbeleid.

 


Ingekomen stukken

 

1. Uitnodiging Nieuwjaarsontmoeting Provincie Noord Brabant.
De burgemeester, wethouder Visser en de secretaris wonen de Nieuwjaarsontmoeting van de provincie Noord Brabant bij.
Datum/tijd: 12 januari 2012, 17:00 uur tot 19.00 uur
Locatie: Provinciehuis Noord Brabant