Openbare besluitenlijst B&W 20 maart 2012

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 20 maart 2012

 


Portefeuille: burgemeester

 

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 13 maart 2012.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

Portefeuille: R. Visser

1. Asbest Gentiaan.
Het college:
1. neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot het dossier Asbest (Genti-aan);
2. stemt in met de brief aan bewoners naar aanleiding van bewonersbijeenkomst.

 

2. Geluid A50.
Het college neemt kennis van:
- verslag van de inwonersbijeenkomsten 't Zand en de Gentiaan
- verslag van bestuurlijk overleg met Rijkswaterstaat
Het college stemt in met:
- brief aan Rijkswaterstaat met daarin een formele aanbieding van de rapporten met betrekking tot Geluid A50)

 

3. Principeverzoek herontwikkeling Sonniuswijk 41.
Het college besluit om in principe medewerking te verlenen aan het initiatief om op het adres Sonniuswijk 41 logiesaccommodaties en een kleine camping toe te staan.

 

4. Breugel Nieuwstraat 80
Het college besluit:
1. mee te werken aan het bouwplan Nieuwstraat 80;
2. de ondertekening van het definitieve besluit te mandateren aan het afdelingshoofd V&W.

 

5. Beantwoording vragen gesteld door DorpsBelang n.a.v. faillissement aannemer sporthal.
Het college besluit om, naar aanleiding van de vragen van dhr. Van Beek, de raad middels een brief te informeren, over de consequenties van het faillissement van de aannemer voor de sporthal.

 

6. Commissievoorstel Stand van zaken uitvoering Gebiedsvisies.
Het college besluit om in te stemmen met het voorstel aan de commissie om kennis te ne-men van de stand van zaken omtrent het uitvoeren van de gebiedsvisies.

 


Portefeuille J.P. Frenken

 

1. Kermis 2012.
Het college:
1. stemt in met de voorgestelde opstelling van de kermis die zal plaatsvinden van vrij-dag 15 tot en met dinsdag 19 juni 2012;
2. besluit om ten behoeve van een veilig verloop van de kermis te besluiten tot enkele tijdelijke verkeersmaatregelen. Deze zullen worden gepubliceerd.

 

2. Aanvraag herstructureringsmiddelen Wsw.
Het college besluit:
1. in te stemmen met het door WSD opgestelde herstructureringsplan Wsw van de GR WSD en op grond daarvan een aanvraag in te dienen;
2. de algemeen Directeur van WSD als vertegenwoordiger van de WSD te machtigen tot het rechtstreeks indienen van de aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw voor 30 april 2012, het jaarlijks opstellen en indienen van tussentijdse rapportages over de voortgang van de herstructurering en het zo mogelijk verrichten van ontvangsten en betalingen terzake de herstructureringsfaciliteit. Daarnaast verder al datgene te doen om in het belang van de gemeente Son en Breugel de maximale middelen uit het be-schikbare herstructureringsfonds te verkrijgen;
3. de raad te informeren via de raadsinformatiebrief.