Openbare besluitenlijst B&W 20 september 2011


Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 20 september 2011


Aanwezig:
J.F.M. Gaillard, burgemeester
R. Visser, wethouder
J.P. Frenken, wethouder
A.J.M. van Etten, secretaris

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 13 september 2011.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.


2. Legeskosten Nederlandse Identiteitskaart
Het college neemt kennis van de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad met betrek-king tot de leges voor de Nederlandse Identiteitskaart en besluit conform het advies van de VNG (na formele bezwaarmaking) tot terugbetaling van de leges voor de identiteitskaarten die zijn aangevraagd sinds 29 juli 2011. De kosten voor 2011 (naar verwachting € 8.800, -) worden ten laste gebracht van de post onvoorzien.


3. Directievoering en toezichthouder Combigebouw
Het college besluit:
1. De directievoering op de bouw van het Combigebouw te gunnen aan Van Pelt architec-ten BV;
2. Het toezicht op de bouw van het Combigebouw te gunnen aan Van der Meijden
Vastgoed Advies BV.Portefeuille: R. Visser

1. Intentieovereenkomst multimodaal overslagstation Wilhelminakanaal
Het college neemt kennis van het rapport "Marktanalyse Regionaal overslagcentrum (ROC) Ekkersrijt". Het rapport en de intentieovereenkomst worden ter informatie voorgelegd aan de commissie Grondgebiedzaken welke vergadert op 3 oktober 2011.

2. Verkeersborden parkeren vrachtwagens
Het college besluit om middels verkeersborden aan te geven dat het verboden is om binnen de bebouwde kom een vrachtwagen te parkeren.

3. Eindrapport werklandschap Ekkersrijt
Het college neemt kennis van het eindrapport Werklandschap Ekkersrijt en legt dit ter infor-matie voor aan de commissie Algemene Zaken


Portefeuille J.P. Frenken

1. Afronding Herijking subsidiebeleid
1. Het college neemt kennis van de notitie “Nieuwe koers subsidiebeleid” en besluit om over de uitwerking van deze notitie in de drie speerpunten die in deze adviesnota zijn vermeld in gesprek te gaan met de verenigingen.
2. Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de notitie “Nieuwe koers subsidiebeleid”.


2. Projectopdracht Dommelvisie
Het college besluit om de projectopdracht voor de Dommelvisie vast te stellen.


3. Prijsvraag nieuwe leuning brug Veerstraat
Het college besluit:
a. Een prijsvraag uit te schrijven onder de inwoners van onze gemeente voor het ont-werp van een markante brugleuning.
b. In te stemmen met de voorgestelde bemensing van de vakjury. Zij zal een zwaarwe-gend advies uitbrengen aan het college.
Openbaar: jaIngekomen stukken

1. Uitnodiging Bedrijfsbezoek en lunch OVE bij Van Eck trappen & kozijnen
Burgemeester en wethouder Visser wonen (deels) het bedrijfsbezoek en lunch met OVE bij.
Datum/tijd: 29 september 2011, van 11:30 uur-13.30 uur
Locatie: Van Eck trappen & kozijnen