Openbare besluitenlijst B&W 21 december 2010

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14 december 2010.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Verslag presidiumoverleg.

Het college neemt kennis van het verslag van het presidiumoverleg van 8 december 2010. De diverse activiteiten worden ambtelijk uitgezet.

 

3.   Convenant aanpak georganiseerde misdaad.

Het college:

 1. stemt in met de nota “Borging bestuurlijke en geïntegreerde aanpak georganiseerde

      misdaad in Zuid-Oost Brabant”;

 1. bekrachtigt deze nota door het ondertekenen van het Regionaal Convenant Geïntegreerde Decentrale Aanpak Georganiseerde Misdaad regio Zuid-Oost Brabant door de burgemeester;
 2. stemt in met de tekst voor de Raadsinformatiebrief.

 

 

Portefeuille: R. Visser

 

1.   Verlening dienstverleningsovereenkomsten beheer en afvalstromen milieustraat.

 Het college besluit tot:

1.    niet opzeggen van de dienstverleningsovereenkomsten voor de Milieustraat, OPK,

Glas, KGA en Puin zodat deze vanaf 1 januari 2012 stilzwijgend met 1 jaar worden verlengd tot 1 januari 2013;

 1. opzegging van de dienstverleningsovereenkomsten voor Hout, Snoeihout en Metalen vóór 1 januari 2011 per 1 januari 2012 en deze niet stilzwijgend met 1 jaar te verlengen;

3.    instemming met een nieuwe aanbesteding voor alle afvalstromen voor de periode na 1 januari 2013.

 

2.   Sonniuswijk 43/45.

Het college besluit:

      1. in te stemmen met het verlenen van medewerking aan herontwikkeling van het

          perceel Sonniuswijk 43-45 en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten over:

-       samenwerking/intentie

-       planschadekostenverhaal

 1. in te stemmen met het beplantingsinrichtingsplan 1e fase.

 

 

 

 

3.   Vaststelling bestemmingsplan “Driehoek”.

Het college besluit om:

a.    kennis te nemen van de “zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Driehoek”;

b.    kennis te nemen van het bestemmingsplan “Driehoek”;

c.    de raadscommissie grondgebiedzaken om advies te vragen over de vaststelling van het bestemmingsplan “Driehoek” overeenkomstig het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit;

d.    de raad voor te stellen de “zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Driehoek” en het bestemmingsplan “Driehoek” gewijzigd vast te stellen.

 

4.   Decembercirculaire 2010.

a. Het college neemt kennis van de decembercirculaire en de thans voorziene gevolgen 

    voor het meerjarenperspectief;

b. Besloten wordt het meerjarenperspectief hier vooralsnog niet op aan te passen maar 

    de cijfers te betrekken bij de aankomende discussie over de kadernota 2011.;

c. Het college besluit de raad per brief op de hoogte te brengen van de actualiteit van het

    gemeentefonds zoals die uit deze circulaire naar voren komt.

 

5.   Tekst Raadsinformatiebrief.

Het college besluit de tekst van de raadsinformatiebrief (RIB) voor de tariefaanpassing 2011 van de sporthallen vast te stellen.

 

6.   Stimuleringsmaatregel SVVE de Archipel.

Het college besluit om geen medewerking te verlenen aan het verzoek van SVVE de Archipel om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage in het kader van de “tijdelijke stimuleringsmaatregel woningbouwprojecten 2009 derde tranche” van het Rijk.

 

7.   Duurzaamheidprogramma 2011 Gemeente Son en Breugel.

Het college besluit:

 1. in te stemmen met de voorgestelde keuzes in het kader van het Duurzaamheidprogramma 2011;
 2. het Duurzaamheidprogramma 2011 ter vaststelling aan te bieden aan de raad;
 3. portefeuillehouder milieu te mandateren om het programma tekstueel te wijzigen.

 

8.   Aanbesteding nieuwbouw sporthal.

Het college besluit:

 1. om VANNEL Bouwbedrijf B.V. opdracht te verlenen de nieuwbouw sporthal te realiseren. De aanbieding vindt plaats binnen het beschikbare budget;
 2. wethouder Visser ondertekeningsmandaat te verlenen (aannemingscontract);
 3. de overige partijen te informeren en af te wijzen;
 4. BIZOB opdracht te geven het aannemingscontract af te sluiten met VANNEL Bouwbedrijf B.V.;
 5. het aanbestedingsvoordeel toe te voegen aan de post onvoorzien van dit project.

 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging Erfgoedparade.

Het college woont de Erfgoedparade niet bij.

Datum/tijd: 10 januari 2011 19.30 – 23.30

Locatie: Theater De Lievekamp Oss