Openbare besluitenlijst B&W 21 februari 2012

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 21 februari 2012


Portefeuille: burgemeester


1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 13 februari 2012.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.


2. Commissie-agenda’s februari 2012.
Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van februari 2012.


3. Brandweer jaarverslag 2011.
Het college neemt kennis van het jaarverslag 2011 van de brandweer.


4. Aanpassing mandatenlijst.
Het college en de burgemeester, ieder voor zover het de eigen verantwoordelijkheden betreft, besluiten de geactualiseerde mandatenlijst vast te stellen.


Portefeuille: R. Visser
1. Inkoopplan 2012.
Het college besluit het Inkoopplan 2012 vast te stellen.


2. Managementletter 2011.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de managementletter 2011;
2. de directie opdracht te geven zorg te dragen voor de uitvoering van de voorgestelde verbeterpunten.
3. Verbeterplan Inkopen en Aanbesteden.
Het college stemt in met het Verbeterplan Inkopen en Aanbesteden tot professionalisering van het inkopen en aanbesteden binnen de gemeente Son en Breugel.


4. Tijdelijke visuele verkeersmaatregelen Rooijseweg.
Het college besluit in te stemmen met de tijdelijke visuele verkeersmaatregelen op de Rooijseweg, vooruitlopend op een binnenkort te nemen besluit inzake het ontwerp en fasering uitvoering Rooijseweg en plaatst het besluit op de lijst van ingekomen stukken van de Commissie GZ.


5. Uitvoering gebiedsvisies Driehoek, Keske en Wolfswinkel.
Het college besluit om:
1. kennis te nemen van de stand van zaken bij de uitvoering van de gebiedsvisies Driehoek, Keske en Wolfswinkel;
2. de stedenbouwkundige uitwerking van de gebiedsvisies voor Driehoek, Keske en Wolfswinkel vast te stellen;
3. in principe medewerking te verlenen aan de initiatieven op:
a. Van den Elsenstraat 54
b. Van den Elsenstraat 56
c. Van den Elsenstraat 58
4. vooralsnog geen medewerking te verlenen aan de initiatieven op:
a. Keske ongenummerd (ten noorden van 1)
b. Keske 1A
c. Eind 1c
d. Eind ongenummerd (ten oosten van 1b)
e. Planetenlaan 15.


6. Bijna Thuis Huis.
Het college besluit:
1. de anterieure exploitatieovereenkomst ter ondertekening aan te bieden aan de Stichting BTH Son en Breugel;
2. na ondertekening van de overeenkomst, het ontwerpbestemmingsplan "Son Midden;
Vinklaan 2" vrij te geven voor de vaststellingsprocedure (publicatie in het kader van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen).


Portefeuille J.P. Frenken


1. Beslissing op bezwaar Wwb (Singh).
Het college besluit een bezwaarschrift conform het advies van de commissie voor bezwaaren beroepschriften, ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.


2. Toekomst Vestzaktheater.
Het college besluit op korte termijn met het bestuur van het Vestzaktheater gesprekken te voeren waarin een visie wordt ontwikkeld op de mogelijke toekomstige ontwikkelingen van het Vestzaktheater.


3. Voorbereidingskrediet voor bouwen van de basisscholen De Bloktempel en De Stokland.

Het college stelt het schoolbestuur SKPO een voorbereidingskrediet van € 100.000,- beschikbaar voor de bouwvoorbereiding van de basisscholen De Bloktempel en De Stokland. Nadat bekend is hoeveel m² er gebouwd mag worden kan er een beroep gedaan worden op het volledige voorbereidingskrediet.


4. Vragen Dorpsbelang huidige werkzaamheden bossen.
Het college stemt in met de antwoorden die gegeven zijn op de vragen van fractie Dorpsbelang.


Ingekomen stukken
1. Uitnodiging raadsvergadering t.b.v. afscheid weth. Henk Brink / kennismaking
nieuwe wethouder Eindhoven.
De burgemeester woont de raadsvergadering t.b.v. afscheid weth. Henk Brink/ kennismaking nieuwe wethouder Eindhoven bij.
Datum/tijd: 28 februari 2012, 20:30 uur
Locatie: Stadhuis Eindhoven, Hal van Honderd