Openbare besluitenlijst B&W 22 februari 2011

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.  Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 15 februari 2011. 

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de

concepten.

Openbaar: ja

 

2.   Commissie-agenda’s maart 2011.

Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van maart 2011.

Openbaar: ja

 

3.   Raadsvoorstel Aanpassen budget Rekenkamercommissie.

Het college neemt kennis van het raadsvoorstel tot aanpassing van het budget (van € 1,50 in € 1,35 per inwoner per jaar) voor de Rekenkamercommissie per 1 januari 1012.

Het voorstel zal ook in de raden van Best, Heeze-Leende, Nuenen en Waalre, met welke gemeenten een samenwerkingsverband bestaat, worden behandeld. De wijziging treedt alleen in werking als alle vijf raden daartoe eensluidende besluiten nemen.

 

4.   Jaarplan 2011 politie BOS, jaarverslag 2010 BOA’s.

Het college:

  1. neemt kennis van het afdelingsjaarplan 2011 van de politieafdeling Best-Oirschot-Son;
  2. neemt kennis van het jaarverslag 2010 van de BOA’s.

 

5.   Vragen PvdA/GL.

Het college stelt de antwoorden op de door PvdA/Groen Links schriftelijk gestelde vragen inzake risicovolle bedrijven vast.

 

 

Portefeuille: R. Visser

 

1.   Wijzigen bestemming Ockhuizenweg 3.

Het college besluit in te stemmen met het verlenen van medewerking aan herontwikkeling van het perceel Ockhuizenweg 3, en in te passen voor zover mogelijk in het bestemmingsplan Buitengebied, alsmede de daaruit voortvloeiende overeenkomsten over:

-          samenwerking/intentie

-          planschadekostenverhaal.

 

2.   Aanpassing mandatenlijst in het kader van DOOR.

Het college stelt de wijzigingen in de mandatenlijst vast en besluit dat de wijzigingen die betrekking hebben op de doorontwikkeling van de organisatie, ingaan op 1 april 2011.   

 

 

3.   Bouwplan Nieuwstraat 33.

Het college besluit:

  1. de ingebrachte zienswijze over te nemen;
  2. met toepassing van artikel 3.23 Wro ontheffing te verlenen van het bepaalde in      artikel 5 van het bestemmingsplan “Traverse e.o.” en reguliere bouwvergunning te verlenen onder de door de Heemkundekring voorgestelde voorwaarde met            betrekking tot archeologie;
  3. een afschrift van het besluit te zenden aan de indieners van de zienswijze.

 

4.   Voorkeursvariant herinrichting Nieuwstraat.

Het college:

1)      besluit kennis te nemen van de voorliggende schetsontwerpen en stelt daarbinnen schetsontwerp A als de voorkeursvariant vast;

2)      besluit in te stemmen met de presentatie voor 22 februari 2011;

3)      stemt in met de uitwerking van de toelichting tot een (nog voor te leggen) concept raadsvoorstel.

 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging Sonse Boerenbruiloft.

Het college woont de Sonse Boerenbruiloft bij.

Datum/tijd: dinsdag 8 maart 13.30 uur gemeentehuis en

Vanaf 14.30 receptie de Zwaan.

 

2.   Uitnodiging dhr. Jan van Zomeren/nieuwe burgemeester Gemert-Bakel.

Het college is verhinderd en woont derhalve de buitengewone raadsvergadering/ felicitatiemoment nieuwe burgemeester Jan van Zomeren/Gemert-Bakel, niet bij.

Datum/tijd: 3 maart, 15.00 – 16.00 uur

Locatie: gemeentehuis Gemert-Bakel, Ridderplein 1 Gemert

 

3.   Uitnodiging lunchbijeenkomst Ondernemersvereniging Ekkersrijt.

De burgemeester en de secretaris wonen de lunchbijeenkomst en bedrijfsbezoek bij

Enckevort, georganiseerd door de Ondernemersver. Ekkersrijt bij.

Datum/tijd: 3 maart, 11.30 – 13.30 uur

Locatie: Ekkersrijt 4313 Son

 

4.   Uitnodiging Boerenbruiloft Breugel.

De burgemeester en wethouder Frenken wonen de boerenbruiloft van Breugel bij.

Datum/tijd: dinsdag 8 maart 13.30 uur gemeentehuis en

vanaf 14.30 uur receptie Vresselse Hut.