Openbare besluitenlijst B&W 22 maart 2011

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 15 maart 2011.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Afspraken week 24-31 juli 2011.
Het college neemt kennis van de gemaakte afspraken voor week 24 – 31 juli 2011.
Het college is die week niet aanwezig.

3. Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering Brandweer.
Het college besluit voor de vrijwilligers van de brandweer die niet in loondienst zijn een aanvullende verzekering af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid zoals in advies aangege-ven. Bij voorjaarsnota zal op dekking van de hiermee gemoeide extra premiekosten worden ingegaan.

4. Voorstel wijziging organisatieregeling.
Het college stelt de gewijzigde organisatieregeling vast overeenkomstig het concept, ingaande 1 april 2011.

5. Definitief besluit toewijzing van functies en medewerkers aan de afdelingen in het kader van DOOR.
Het college neemt kennis van het positieve advies van de ondernemingsraad en stelt de toewijzing van functies en medewerkers aan de afdelingen in het kader van DOOR-ontwikkeling organisatie Son en Breugel per 1 april 2011 vast.

6. Definitief besluit aanwijzing van de ruimten in de gebouwen Raadhuisplein en Europalaan.
Het college stelt de aanwijzing van de ruimten vast en neemt kennis van de brief van WOR bestuurder aan de ondernemingsraad over de aanwijzing van ruimten.

7. VNG-jaarcongres.
Wethouders en secretaris wonen het avondprogramma op 7 juni van het VNG-congres ‘Gezonde gemeenten, slimme verbindingen’ bij en de burgemeester de algemene ledenvergadering op 8 juni.
Datum: 7 en 8 juni 2011
Locatie: Achterhoek

8. Voornemen opleggen last onder dwangsom (preventief).
Het college besluit de eigenaar van het bedrijfsgebouw op het perceel aan de Ekkersrijt 7604 (Van den Anker) te Son te berichten dat het voornemens is een preventieve last onder dwangsom op te leggen in verband met het herhaaldelijk overtreden van een aantal milieu- en veiligheidsvoorschriften.

9. Vermoeden van stembusfraude bij verkiezingen PS 2011.
Het college van burgemeester en wethouders neemt kennis van:
1. de toedracht rond het vermoeden van stembusfraude;
2. de aangifte daarvan;
3. de aanpassing van het werkproces verkiezingen.

Portefeuille: R. Visser

1. Aanvullend advies bestemmingsplan Buitengebied.
Het college besluit het concept raadsvoorstel vast te stellen en de raad te adviseren het bestemmingsplan buitengebied vast te stellen.

2. Maartcirculaire 2011.
Het college neemt kennis van de bijgevoegde maartcirculaire en van de neerwaartse aanpassing van de algemene uitkering 2010 van € 32.000,--.
De aanpassing wordt verantwoord en opgenomen binnen de jaarrekening 2010.

3. Beslissing op bezwaar (Wmo).
Het college besluit een bezwaarschrift, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, niet-ontvankelijk te verklaren.

4. Planschadeverzoeken Boslaan te Son.
Het college besluit:
1. een tweetal planschadeclaims te honoreren tot een bedrag van € 2.040,00;
2. een drietal planschadeclaims te honoreren tot een bedrag van € 2.153,33,-- voor een ieder.

5. Reductieplan Ekkersrijt Oost.
Het college besluit om:
1. kennis te nemen van het Ontwerp-Reductieplan Ekkersrijt Oost;
2. het Ontwerp-Reductieplan Ekkersrijt Oost vrij te geven voor inspraak;
3. het Ontwerp-Reductieplan Ekkersrijt Oost ter informatie toe te sturen aan de gemeenteraad.

6. Vaststelling bestemmingsplan “Zonering bedrijventerrein Ekkersrijt”.
Het college besluit om:
a. kennis te nemen van de “Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Zonering bestemmingsplan Ekkersrijt”;
b. kennis te nemen van het bestemmingsplan “Zonering bestemmingsplan Ekkersrijt”;
c. de raadscommissie grondgebiedzaken om advies te vragen over de vaststelling van het bestemmingsplan “Zonering bestemmingsplan Ekkersrijt” overeenkomstig het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit;
d. de raad voor te stellen de “Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Zonering bestemmingsplan Ekkersrijt” en het bestemmingsplan “Zonering bestemmingsplan Ekkersrijt” gewijzigd vast te stellen.

7. Vaststelling bestemmingsplan “Ekkersrijt”.
Het college besluit om:
a. kennis te nemen van de “Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Ekkersrijt”;
b. kennis te nemen van het bestemmingsplan “Ekkersrijt”;
c. de raadscommissie grondgebiedzaken om advies te vragen over de vaststelling van het bestemmingsplan “Ekkersrijt” overeenkomstig het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit;
e. de raad voor te stellen de “Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Ekkersrijt” en het bestemmingsplan “Ekkersrijt” gewijzigd vast te stellen.

Portefeuille: J.P. Frenken

1. Vervanging brug Veerstraat.
Het college besluit de Raad te adviseren in te stemmen met vervanging van de brug Veer-straat op basis van variant 1 (zonder tijdelijke noodbrug) en daartoe een krediet te voteren van € 750.000,--.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging afscheidsreceptie Hans Bimmel/Nuenen.
De burgemeester en de secretaris wonen de afscheidsreceptie van Hans Bimmel/Nuenen bij.
Datum/tijd: 29 maart 2011, 16:00 – 18.00 uur
Locatie: Café Schafrath, Park 35 te Nuenen

2. Uitnodiging Avondwandelvierdaagse.
Wethouder Frenken verricht de opening van de Avondwandelvierdaagse op dinsdag 14 juni 2011 en de burgemeester en wethouder Frenken wonen het defilé op vrijdag 17 juni bij.

Datum/tijd: dinsdag 14 tot en met 17 juni 2011
Opening: dinsdag 14 juni 18.15 uur


Defilé: vrijdag 17 juni 20.15 uur.
Locatie: Blokhut St. Genovevastraat Breugel