Openbare besluitenlijst B&W 22 november 2011


Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 22 november 2011

 

Portefeuille: burgemeester

 

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 15 november 2011.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2. Raadsvergadering d.d. 24 november 2011.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 24 november 2011 zijn geagendeerd.

 

3. Zondagopenstelling 2012.
Het college besluit
1. Winkelopenstelling aan de zuidkant van het kanaal ( Ekkersrijt) vast te stellen voor:
8, 22, 29 januari
26 februari
25 maart
23 september
21, 28 oktober
18, 25 november
16, 30 december

 

2. De winkeliers op industrieterrein Ekkersrijt ontheffing te verlenen op grond van bijzonde-re gelegenheden van tijdelijke aard voor zondagopenstelling voor de volgende feest/
zondagen:
9 april (2de paasdag)
17 mei 17 ( hemelvaartdag)
28 mei 28 ( 2de pinksterdag)
26 december ( 2de kerstdag)

 

 

3. Winkelopenstelling op zondagen in 2012 van de noordkant aan het kanaal “het dorp”
vast te stellen voor:
22 januari, 26 februari, 25 maart, 22 april, 24 juni, 22 juli, 26 augustus, 2 en 23 september, 28 oktober, 25 november en 23 december.

 

4. Aanvullend voorstel: Drank- en horecawetvergunning Sporthalbeheer Son BV.
Het college neemt kennis van de antwoorden op de aanvullende vragen m.b.t. de drank- en horecawetvergunning t.b.v. de in oprichting zijnde sporthal aan de Rooijseweg.

 

5. Commissie-agenda’s december 2011.
Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van december 2011.

 

6. Raadsinformatiebrief project dienstverlening.
Het college besluit de tekst voor de raadsinformatiebrief vast te stellen.

 

 

7. Regionaal Crisisplan Zuidoost-Brabant deel 1.
Het college neemt kennis van deel 1 van het Regionaal Crisisplan Zuidoost-Brabant.

 


Portefeuille: R. Visser

 

 

1. Gezondheidsbelevingsonderzoek luchthaven.
Het college besluit heeft vraagtekens bij het voorgestelde gezondheidsbelevingsonderzoek en besluit de commissie AZ te vragen hierover advies uit te brengen (januari 2012).

 

2. Agenda vakwethoudersoverleg 23 november 2011.
Het college besluit om kennis te nemen van de agenda en bijbehorende agendastukken van het vakwethoudersoverleg van 23 november 2011. Wethouder Frenken zal het standpunt innemen dat uitgangspunt voor Son en Breugel moet zijn realisering van 100 woningen per jaar ter leniging van de eigen behoefte.

 

3. Resultaten bewoners enquête afvalscheiding.
Het college neemt kennis van de belangrijkste conclusies uit de afvalenquête die onder ca 2000 inwoners is uitgezet en stemt in met het opgestelde persbericht hierover.

 

4. Projectopdracht visie Sonniuswijk en Bosgebied.
Het college besluit om de projectopdracht voor het opstellen van een visie voor Sonniuswijk en het Bosgebied vast te stellen.

 

5. Natuurcompensatie: planologie.
Het college besluit:
1. in te stemmen met het aanwijzen van de voormalige golfbaanlocatie in Bosgebied west als locatie voor natuurcompensatie voor zover het de gemeentelijke eigendom-men in dit gebied betreft en voor de overige gronden dit te doen via een wijzigings-bevoegdheid;
2. in te stemmen met het planologisch regelen van de onder 1 genoemde locatie door het starten van een herziening van het bestemmingsplan Bosgebied west, voor zover dat geen deel uitmaakt van het bestemmingsplan Buitengebied, en deze herziening niet te laten wachten op de uitkomsten van de te ontwikkelen visie voor Sonniuswijk;
3. in te stemmen met de planning voor de herziening van het bestemmingsplan;
4. in te stemmen met het inzetten van de resterende financiële middelen van het bestemmingsplan Buitengebied van circa 35.000,-- euro in te zetten voor actualisatie van het bestemmingspan Bosgebied-west/Buitengebied en dit mee te nemen bij de resultaatbestemming van de jaarrekening.
5. een natuurcompensatieplan ten behoeve van de inrichting en het beheer van het ge-bied te laten opstellen als onderdeel van het te herziene bestemmingsplan;
6. het IVN over de voorgestelde locatiekeuze te informeren, mede naar aanleiding van het schrijven van de heer De Beer d.d. 14 november jl. over dit onderwerp.

 

6. Bijna Thuis Huis.
Het college neemt kennis van de (besloten) bespreking omtrent de te volgen procedure voor realisatie van het BTH in de commissie Grondgebiedzaken en besluit haar beslissing tot medewerking aan de vestiging van het BTH in het pand aan de Vinklaan 2 middels een bestemmingsplanherziening (scenario A) niet te herzien.

 

 

 

Portefeuille J.P. Frenken

 

1. Bijdrage RIB aangaande ontwikkeling school Sonniuspark.
Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde tekst aangaande de voortgang bouw brede school aan het Sonniuspark ten behoeve van de raadsinformatiebrief
d.d. 25 november 2011.

 

2. Jurering prijsvraag brugleuning.
Het college stemt in met de uitgangspunten van dit voorstel en met de voordracht van de jury voor het winnend ontwerp van een markante brugleuning voor de brug “Veerstraat” overeenkomstig het juryrapport.
De officiële bekendmaking van het winnend ontwerp vindt plaats op 1 december a.s. om 19.00 uur.

 


Ingekomen stukken

 

1. Uitnodiging opening Danstoernooi.
Wethouder Frenken woont de opening van het Danstoernooi Avanti! bij.
Datum/tijd: 25 maart 2012, 8:00 uur
Locatie: Sporthal/Gemeenschapshuis "De Bongerd"in Breugel