Openbare besluitenlijst B&W 25 oktober 2011

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 25 oktober 2011


BESLUITEN:


Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 oktober 2011.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Commissie agenda’s november 2011
Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van november.

3. Bijeenkomst nieuwe bewoners
Het college besluit op basis van de uitkomsten van de evaluatie Nieuwkomersavond 2010 te kiezen voor een nieuwe opzet: een welkomstbijeenkomst voor de nieuwe inwoners in de nieuwe sporthal, in combinatie met een verenigingenmarkt voor alle inwoners in de sporthal


Portefeuille: R. Visser

1. Aanbesteding inrichting/bestrating openbaar gebied sporthal
Het college neemt kennis van:
1. de argumentatie aangaande het voorstel om af te wijken van de inkoop- en aanbe-stedingsprocedure en besluit daarmee in te stemmen.
en
2. besluit de inrichting/bestrating van het openbaargebied rond en voor de nieuwe sporthal Sporthal te gunnen aan KWS voor een bedrag van € 95.000,-- en besluit te-vens de Cie AZ te informeren.

2. Principeverzoek Sonniuspark 21
Het college besluit om:
1. In principe medewerking te verlenen om de agrarische bestemming van Sonniuswijk 21 om te zetten in een woonbestemming;
2. De leges voor het doorlopen van de wijzigingsplanprocedure wel te heffen maar buiten inning te stellen.

3. Winning schaliegas en opslag radioactief afval
Het college neemt kennis van bijgaande memo over “winning van schaliegas” en “opslag van radioactief afval” en plaatst de memo op de lijst van ingekomen stukken voor de Commissie Grondgebiedzaken van 31 oktober 2011.
Aanvullend besluit het college om wethouder Visser te mandateren met de commissie te overleggen over een voorlopig moratorium voor schaliegaswinning in Son en Breugel. Het-zelfde geldt voor de ondergrondse opslag van kernafval.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging congres Grip op samenwerken
De burgemeester woont Grip op samenwerken /VNG op 17 november 2011 bij.