Openbare besluitenlijst B&W 26 oktober 2010

Aanwezig:
J.F.M. Gaillard, burgemeester
R. Visser, wethouder
A.J.M. van Etten, secretaris

Afwezig:
J.P. Frenken, wethouder

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester


1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 19 oktober 2010.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Raadsvergadering d.d. 28 oktober 2010.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van
28 oktober 2010 zijn geagendeerd.

3. Benoeming tot ambtenaar burgerlijke stand.
Het college besluit de heer P.J. Relou te benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand.

4. Commissie-agenda’s november.
Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van
november 2010.

5. Bijdrage RIB aangaande heroverweging Bestuur- en klantencentrum.
Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde tekst voor de raadsinformatiebrief.

6. Evaluatieverslag SIEN 1.
1. Het college neemt kennis van de door de stuurgroep gefiatteerde evaluatieverslag SIEN 1 en stelt deze samen met het college van Nuenen vast.
2. Het evaluatieverslag wordt aangeboden aan de coördinatiegroep ondernemingsraden ter bespreking op 11 november 2010 en de klankbordgroep gemeenteraden op 15 november 2010.

7. Afspraak Interregionale bijstand St. Oedenrode.
Het college besluit in te stemmen met interregionale samenwerking tussen de brandweer-korpsen van Sint Oedenrode en Son en Breugel voor het gebied ten noord oosten van Son en Breugel.

8. Krediet tijdelijke huisvesting brandweerkazerne.
Het college besluit het krediet van de tijdelijke brandweerkazerne met
€ 12.000,00 te verhogen ten behoeve van de dekking van de gemaakte architectkosten.
De verantwoording ervan is reeds meegenomen met de tweede Marap 2010.

9. Mandatering BAG.
Het college besluit, in het kader van de wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG) mandaat te verlenen aan de directie. Het college staat hierbij het verlenen van onder-mandaat toe.

Portefeuille: R. Visser

1. Afronding meerjarenbegroting 2011-2014.
Het college rondt de voorbereidingen voor de meerjarenbegroting 2011-2014 af en biedt deze tezamen met de eerste begrotingswijziging ter behandeling en vaststelling aan de ge-meenteraad aan.

2. Ontwerp “Intergemeentelijke Structuurvisie Rijk van Dommel en Aa” en
“PlanMER Rijk van Dommel en Aa”.
Het college besluit om het ontwerp “Intergemeentelijke structuurvisie Rijk van Dommel en Aa” en het ontwerp “Plan-Milieu-Effect-Rapport Rijk van Dommel en Aa” ter visie te leggen om iedereen in de gelegenheid te stellen een zienswijze kenbaar te maken.

3. Reglement draagvlakmeting Bi-zone Ekkersrijt.
Het college stelt het reglement draagvlakmeting bi-zone Ekkersrijt vast en draagt de organi-satie en uitvoering van de draagvlakmeting als bedoeld in artikel 4 lid 2 Experimentenwet
Bi-zones op aan het afdelingshoofd bedrijfsvoering.

4. Verzoek om bijdrage sluizen 4, 5 en 6 Zuid-Willemsvaart.
Het college gaat niet in op het provinciale verzoek tot betaling van een deel van de (BER-ZOB)bijdrage voor de aanpassing van een drietal sluizen, omdat nog niet aan de ontbinden-de voorwaarde (verkoop 10 ha industriegrond op Ekkersrijt) is voldaan.


Portefeuille J.P. Frenken

1. Aanvraag kapvergunning, Pieter Brueghelplein 4.

Het college besluit een kapvergunning te verlenen voor de eikenboom op het perceel Pieter Brueghelplein 4. Dit onder de voorwaarde dat de boom in de winterperiode wordt gerooid om verspreiding van de eikenprocessierups te voorkomen.

2. Bijdragen Raadsinformatiebrief oktober.
Het college besluit:
De info inzake speciaal onderwijs Best, schuldhulpverlening en deeltaxi als memo toe te sturen aan de cie BZ.