Openbare besluitenlijst B&W 27 december 2011


 


Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 27 december 2011

 

Portefeuille: burgemeester

 

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 20 december 2011.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2. Opleggen preventieve last onder dwangsom - De Kuilen 3a.
Het college besluit om preventief een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van het perceel De Kuilen 3a in Son en Breugel in verband met activiteiten op dit perceel die in strijd zijn met de regels van het geldende bestemmingsplan.

 

3. Verslag van de vergadering met het college van Nuenen van 20 december 2011.
Het college stemt in met het verslag van de vergadering van het college met het college van Nuenen van 20 december 2011.

 


Portefeuille: R. Visser

 

1. Scouting Dutmellla.
Het college:
1. besluit in principe om de activiteiten van de scoutinggroep Dutmella planologisch in te passen in de herziening van het bestemmingsplan “Bosgebied-west”, indien aan de daarvoor geldende milieuhygiënische randvoorwaarden wordt voldaan;
2. stemt in met het schriftelijk mededelen aan scouting Dutmella van het vermelde prin-cipe-besluit onder 1 en de overige voorwaarden waaronder medewerking wordt verleend.

 

2. Project "actualisatie bestemmingsplannen bebouwde kommen"; uitspraak
beroepsprocedure bestemmingsplan "Son Midden".
Het college neemt kennis van de uitspraak van de Raad van State waarin de gemeente in het gelijk wordt gesteld terzake het door een inwoner van Son en Breugel ingestelde beroep tegen de het vastgestelde bestemmingsplan “Son Midden”. Daarmee is het bestemmings-plan “Son Midden” met ingang van 14 december 2011 onherroepelijk.

 

3. Commissievoorstel Uitwerkingsrichtingen Centrumvisie Son.
Het college besluit in te stemmen met het commissievoorstel Uitwerkingsrichtingen centrum-visie Son t.b.v. de commissie GZ d.d. 9 januari 2012.

 

4. Planschadeverzoek.
Het college besluit een planschadeclaim te honoreren tot een bedrag van € 10.000,-- met de daarbij behorende wettelijke rente.

 

 

5. Repressief toezicht begroting 2012.
Het college neemt kennis van het besluit van de provincie om het zogenaamde repressieve toezicht ook van kracht te laten voor het begrotingsjaar 2012.

 

6. Decembercirculaire 2011.
Het college neemt kennis van de decembercirculaire 2011 en van de (incidentele) positieve gevolgen hiervan voor de jaarrekening 2011. Daarnaast neemt het college kennis van de reactie van de Raad voor de financiële verhoudingen op de plannen van het rijk om te ko-men tot een gewijzigde verdelingsystematiek.

 


Portefeuille J.P. Frenken

 

1. Leerlingenvervoer Immanuëlschool Best.
Het college besluit op grond van de hardheidsclausule (art. 28 Verordening leerlingenver-voer) het drempelbedrag bij kilometervergoeding en vergoeding openbaar vervoer voor maximaal 2 kinderen uit één gezin vast te stellen.

 

2. Definiëring onafhankelijk onderzoek beheer gemeentelijke bossen.
Het college stemt in met het commissievoorstel betreffende de aanpak van het onafhankelijk onderzoek naar het beheer van de bossen en brengt het voorstel ter kennisname van de commissie Grondgebiedzaken op 9 januari aanstaande.

 

3. Verlenging overeenkomst leerlingenvervoer.
Het college besluit de overeenkomst met DVG Personenvervoer te Tilburg met tweemaal één jaar te verlengen (tot 1 augustus 2014) en dit ter kennisname te brengen aan de commissie Burgerzaken.

 

4. Beslissing op bezwaar (WWB).
Het college besluit:
1. een bezwaarschrift in het kader van WWB conform het advies van de commissie voor
bezwaar- en beroepschriften, ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te
laten;
2. in het bestreden besluit het woord 'Afstemmingsverordening' te wijzigen in
'Maatregelenverordening'.

 

5. Samenwerkingsovereenkomst (SOK) PlatOO, Wooninc en Gemeente.
Het college besluit:
• De samenwerking met schoolbestuur PlatOO en woningbouwvereniging Wooninc voor de realisatie van een school en de 'gebiedsontwikkeling' 'De Brink' aan te gaan volgens de bepalingen in de Samenwerkingsovereenkomst (SOK).
• In te stemmen met deze SOK, welke het traject tot en met het voorlopig ontwerp (VO) verankert.
• Wethouder J. Frenken afdoeningsmandaat te verlenen voor mineure wijzigingen in de SOK.

 

6. Uitbreiding pilot LED-verlichting.
Het college stemt in met deze nota en besluit de 22 lichtpunten aan een gedeelte van de Boslaan en Bestseweg te vervangen door LED-verlichting, kosten € 12.000,--.
De resultaatbestemming van OVL 2011 van ca € 10.000,-- kan hiervoor worden aangewend. Het resterende bedrag van € 2.000,-- en de aanschafkosten van de 22 lichtmasten van
ca € 11.000,-- worden ten laste gebracht van het onderhoudsbudget OVL 2012.
De te vervangen lichtmasten/ armaturen worden beschikbaar gesteld voor tijdelijke verlich-ting voor de in aanbouw zijnde wijk Sonniuspark.
Ingekomen stukken

 

1. Uitnodiging feestelijke opening Berkenstaete.
Het college woont de feestelijke opening van Berkenstaete bij.
Datum/tijd: 18 januari 2012, 13:30 uur
Locatie: Berkenstaete te Son en Breugel

 

2. Uitnodiging feestelijke start jubileumjaar Mannenkoor "Zang en Vriendschap".
Wethouder Frenken woont de feestelijke start van het jubileumjaar van Mannenkoor "Zang en Vriendschap" bij.
Datum/tijd: 21 januari 2012, 20:00 uur
Locatie: Protestantse kerk aan de Zandstraat

 

3. Uitnodiging bijzondere raadsvergadering Nuenen en aansluitend receptie t.g.v. afscheid burgemeester Ligtvoet.
Het college woont de bijzondere raadsvergadering van de gemeente Nuenen en aansluitend de receptie (voor genodigden) ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester Ligtvoet bij
Datum/tijd: Donderdag 26 januari 2012, vanaf 14.00 uur.
Locatie: Het Klooster, Park 1, Nuenen

 

 

4. Uitnodiging Nieuwjaarsborrel OVE.
Wethouder Visser woont de Nieuwjaarsborrel van de OVE bij.
Datum/tijd: 12 januari 2012, 16:30 uur
Locatie: Ekkersrijt 4092, KPN Businesscenter