Openbare besluitenlijst B&W 27 maart 2012Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel 
d.d. 27 maart 2012


Portefeuille: burgemeester


1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 20 maart 2012.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.


2. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst gezamenlijke b&w-vergadering d.d. 20 maart 2012.
Het college stemt in met de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst van de gezamenlijke collegevergadering Nuenen – Son en Breugel.


3. Plan van aanpak Dommelvallei.
Het college stelt het plan van aanpak Dommelvallei vast en zendt dit ter informatie naar de raad en de ondernemingsraad en plaatst dit ter informatie van de medewerkers op intranet.
 

4. Raadsvergadering d.d. 29 maart 2012.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 29 maart 2012 zijn geagendeerd.
 

5. Beantwoording schriftelijke vragen VVD-fractie over informatieverstrekking.
Het college stelt de beantwoording vast van de schriftelijke vragen van de VVD-fractie over informatieverstrekking, conform de brief aan de leden van de raad.


6. Vaststelling Gedragscode politiek ambtsdragers.
Het college stemt in met het ontwerp raadsvoorstel "Vaststelling gedragscode politiek ambtsdragers gemeente Son en Breugel" en met de daarbij behorende  ontwerp gedragscode en legt deze voor aan de commissie algemenen zaken en de raad.


7. Apv 2012.
Het college stemt in met de Algemene plaatselijke verordening 2012 en stuurt deze ter vaststelling an de gemeenteraad.

 


Portefeuille: R. Visser


1. Oordeelsvorming Tussenrapportage centrumvisie Son.
Het college stelt het rapport "Tussenrapportage centrumvisie Son april 2012"vast en legt dit voor aan de commissie Grondgebiedzaken van 10 april als  opiniërend stuk.
 

2. Beleidskader verkeer.
Het college besluit de verkeersanalyse op hoofdlijnen opiniërend te bespreken met de commissie grondgebiedzaken d.d. 10 april 2012.
 

3. Wro en Wabo wijzigingen in de afwijkingsmogelijkheden bestemmingsplan.
Het college besluit om:
a. geen beleidsregels vast te stellen omtrent de gebruikmaking van de afwijkingsbevoegdheid ex artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2 Wabo;
b. de raad overeenkomstig het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit voor te stellen om:
1. ruimtelijke ontwikkelingen bij voorkeur mogelijk te maken met toe passing van bestemmingsplannen en -voor zover mogelijk- terughoudend te zijn met het werken met  projectafwijkingsbesluiten ex artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo;
2. voor zover in gevallen gewerkt wordt met een projectafwijkingsbesluit:
a. aan te wijzen als categorie gevallen in de zin van artikel 6.5 lid 3 BOR van omgevingsvergunningen waarbij wordt afgeweken van een bestemmingsplan waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad niet is vereist, alle gevallen waarin het college van burgemeester en wethouders bevoegd gezag is;
b. uit te gaan van het volledig digitaal presenteren van die omgevingsvergunningen die toch met toepassing van een projectafwijkingsbesluit ex artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo tot stand komen;
3. dit besluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking (publicatie in de Brug en Staatscourant).
 

4. Projectopdracht "Ontwikkelingslocaties Son en Breugel".
Het college besluit om als start van het project ‘ontwikkelingslocaties Son en Breugel’ de projectopdracht “Ontwikkelingslocaties Son en Breugel” vast te stellen en wethouder Visser als gemandateerd opdrachtgever af te vaardigen in de stuurgroep “Ontwikkelingslocaties Son en Breugel”.
 

5. Kadernota 2012.
Het college:
1. stemt in met opzet van de kadernota 2012;
2. besluit de opzet van de kadernota opiniërend voor te leggen aan de commissie AZ ter bespreking in de vergadering van 12 april a.s.
 

6. Gebruik Kanaaldijk-zuid door personenauto's.
Het college besluit het gebruik van personenauto's op de Kanaaldijk Zuid uitsluitend toe te staan aan gebruikers van gronden gelegen aan de Kanaaldijk Zuid.
 

7. Stand van zaken project woningbouw Akkerpad te Breugel.
Het college neemt kennis van de stand van zaken rondom het woningbouwproject Akkerpad te Breugel en zendt de memo door naar de commissie  grondgebiedzaken t.b.v. haar volgende vergadering.
 

8. Convenant energiebesparing supermarkten.
Het college besluit:
1. toe te treden tot het convenant energiebesparing supermarkten en alle supermarkten in Son en Breugel in de gelegenheid te stellen de noodzakelijke maatregelen gefaseerd uit te voeren.
2. Aldi Son schriftelijk mee te delen dat vooralsnog geen onmiddellijke naleving zal worden geëist van de wettelijke verplichting om de verticale wandkoelmeubelen van deuren te voorzien.
 

9. Planschadeovereenkomst St. Isidorusstraat .
Het college besluit:
1. in beginsel (via een buitenplanse afwijkingsprocedure) medewerking te verlenen aan de realisering van het bouwen van een garage op het perceel St. Isidorusstraat te Son en Breugel;
2. de vergunningverleningsprocedure op te starten nadat verzoeker de planschadeverhaalsovereenkomst heeft ondertekend.
 

10. Bouwplan Panterlaan te Son.
Het college besluit:
1. in beginsel (via een buitenplanse afwijkingsprocedure) medewerking te verlenen aan e realisering van een poolhouse op het perceel Panterlaan te Son;
2. de vergunningverleningprocedure op te starten nadat verzoeker de planschadeverhaalsovereenkomst heeft ondertekend.
 

11. Principeverzoek Sonniuswijk .
Het college besluit om in principe medewerking te verlenen aan het verzoek om het intensieve veehouderijbedrijf aan de Sonniuswijk te beëindigen en daar  onder voorwaarden een bedrijfsontwikkeling toe te staan.
 

 

Portefeuille J.P. Frenken


1. Concept Visie Breugel.
Het college neemt kennis van;
1. de concept visie Breugel en besluit:
2. akkoord te gaan met de opiniërende bespreking in de commissie burgerzaken d.d. 11 april 2012 alsmede;
3. het bespreken van de concept visie met de Breugelse bevolking.


2. Jaarverslag kinderopvang 2011 en toezicht 2012.
Het college:
1. neemt kennis van het Jaarverslag 2011 Wet kinderopvang;
2. besluit om in 2012 bij de helft van de gastouders die bij de vraagouder kinderen opvangen  en controle te laten uitvoeren naar de veiligheid en hygiëne;
3. geeft de GGD opdracht tot inspectie van de overige voorzieningen voor kinderopvangonform het bijgevoegde overzicht.
Een samenvatting van dit voorstel wordt opgenomen in de RIB en op de gemeentelijke pagina.
 

3. Analyse wijkgericht onderhoud en organisatie van de wijkteams.
Het college besluit dat:
1. de focus van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer en die van de wijkteams in het bijzonder, de komende jaren ligt op de verankering van de kolom veiligheid binnen IBOR. Voor de wijkteams betekent dit dat zij zich bewuster moeten worden dat zij de ‘extra’ ogen en oren in het veld zijn voor waarnemingen op het terrein van veiligheid in de breedste zin van het woord;
2. het gemeentelijke portaal de toegang wordt voor alle inwoners en bedrijven. Alle klachten en meldingen op terrein van klein onderhoud komen daar binnen en worden via SIM gemonitord vanaf intake tot aan de afdoening. Elke melding wordt afgehandeld binnen de vastgestelde servicenormen;
3. parkmanagement Ekkersrijt terug komt naar de gemeente (uiterlijk 1/1/2013). Transitie wordt vorm gegeven door een in te stellen stuurgroep;
4. er drie wijkteams actief blijven binnen Son en Breugel, ondersteund door een civiele ploeg;
5. de uren die de wijkteams gaan besteden aan klein onderhoud / wijkgericht werken op Ekkersrijt en Sonniuspark worden gecompenseerd met inzet van extra regie uren. Deze extra uren worden ingezet voor de uitvoering van schoffelwerkzaamheden die nu nog uitgevoerd worden door de wijkteams. Deze werkzaamheden worden bij voorkeur (gedeeltelijk) gegund aan de WSD; Als uitgangspunt hierbij geldt dat het structureel tekort van 2800 uren op jaarbasis als een gegeven wordt geaccepteerd.
6. alle beheer en onderhoudstaken die niet onder het klein onderhoud / wijkgericht werken vallen worden geïntegreerd in bestaande bestekken. De kwaliteit van de uitvoering ligt daarin administratief vast;
7. voor Ekkersrijt vooralsnog gekozen wordt voor de invoering van scenario 1. De haalbaarheid van scenario 2 wordt onderzocht. Hiervoor wordt het overleg met de WSD opgestart;
8. de vacature 1 fte medewerker buitendienst specialisatie groen en onderhoud brandweer materieel en de vacature 1 fte medewerker buitendienst specialisatie civiel worden  opengesteld. Bij beide vacatures is het een pre als kandidaten inzetbaar zijn voor repressieve brandweertaken (uitrukdienst);
9. de structurele besparingen op de bedrijfsvoering van € 33.000,-- volledig wordt toegerekend aan de bezuinigingsdoelstelling op de bedrijfsvoering.
 

4. Aanbestedingen in het kader van nieuwbouw 'De Gentiaan'.
Het college besluit:
1. af te wijken van het inkoopbeleid aangaande in het geval van de keuze voor de architect (IAA) en adviseur (Laride);
2. de commissie AZ hierover te informeren in de eerst volgende commissie (12 april);
3. in te stemmen met de voorgestelde wijze van aanbesteding in het verdere verloop van het project: conform het gemeentelijk aanbestedingsbeleid (met vaststelling PvE door stuurgroep Sterrenschool).

 


Ingekomen stukken


1. Uitnodiging installatie Marga Vermue/burgemeester Cranendonck.
Het college is verhinderd en woont derhalve de installatie van Marga Vermue/burgemeester Cranendonck niet bij in Maarheeze op 3 april 19.00 uur.