Openbare besluitenlijst B&W 27 september 2011

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel

d.d. 27 september 2011

 
Aanwezig:
J.F.M. Gaillard, burgemeester
R. Visser, wethouder
J.P. Frenken, wethouder
A.J.M. van Etten, secretaris

 


BESLUITEN:

 


Portefeuille: burgemeester

 

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 20 september 2011


Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten, met dien verstande dat het onderwerp regionaal overslagcentrum niet in de commissie GZ, doch in de (nog in te plannen) themavergadering Ekkersrijt van de commissie AZ zal worden besproken.

 

 

2. Raadsvergadering d.d. 29 september 2011


Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 29 september 2011 zijn geagendeerd.

 

 
3. Ontwerp-rampbestrijdingsplan Van den Anker


Het college neemt de ontwerp-rbp van den Anker voor kennisgeving aan. Wel wordt gevraagd nog een advies op te stellen over de vraag of gemeentelijk een zienswijze moet worden ingediend.

 

 

4. Plaatsing gemeentenieuws in huis-aan-huis-blad


Het college besluit voor de plaatsing van het gemeentenieuws nogmaals een overeenkomst voor de periode van 1 februari 2012 tot 1 februari 2014, met een verlengingsoptie tot 1 februari 2015 en onder dezelfde voorwaarden te sluiten met de uitgever van De Brug, de Winters drukkers en uitgevers.

 
5. Commissieagenda’s oktober


Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van oktober.

 

 

6. Nieuw contract gemeentegids


Het college besluit nogmaals een driejarig contract aan te gaan met Akse Media BV voor het vervaardigen van de gemeentegidsen voor 2012, 2013 en 2014, een plattegrond en een digitale gemeentegids.

 

 

 7. Beleidsregel Bibob fase 1

  1. De nieuwe beleidsregel BIBOB fase 1 vast te stellen waarin wordt bepaald dat vergunningaanvragen voor de toepassing van de Wet Bibob voor de horeca- en prostitutiebranche, coffeeshops, smart- en growshops en speelautomatenhallen worden getoetst aan de Wet Bibob. 
  2. De beleidsregel hierover die op 31 oktober 2006 door het college zijn vastgesteld in te trekken.
  3. Aan de directie mandaat te verlenen om, ter uitvoering van deze beleidsregel in het kader van de toetsing van aanvragen om een vergunning en ten behoeve van de intrekking van een al verleende vergunning, namens het college te corresponderen met daarvoor in aanmerking komende personen en instellingen, waaronder de aanvrager en de houder van een vergunning.

 

8. Haalbaarheidonderzoek Dommeldal

  1. Het college neemt kennis van de nota van inlichtingen bij de aanbestedingsprocedure projectbegeleider haalbaarheidsonderzoek Dommeldal;
  2. Het college neemt kennis van de concept brief van WOR bestuurder inzake de aan aandachtspunten van de ondernemingsraad.

 

Portefeuille J.P. Frenken

 


1. Burgerinitiatief Speelvoorziening 't Zand


Het college besluit om naar aanleiding van het Burgerinitiatief Speelvoorzieningen ’t Zand en het uitgewerkte plan van de initiatiefnemers om:

  1. Een financiële bijdrage voor het adoptieplan te geven tot een hoogte van 2/3de van de kosten, tot maximaal € 15.000,00;
  2. Het voorstel voor invulling van het burgerinitiatief ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad van 27 oktober aanstaande; 

 

2. Uitvoeringsvoorstel aanpak jeugd – alcohol (Gezondheidsbeleid)

  1. Kennis te nemen van het uitvoeringsvoorstel ‘Jongeren – alcohol’
  2. In te stemmen met de uitvoering van activiteiten in de periode september 2011 t/m augustus 2012.
  3. De gemeenteraad informeren via de RIB, tekstmandaat wethouder J. Frenken.

 

3.  Regeling sancties in het aangepast leerlingenvervoer Son en Breugel


Het college besluit de Regeling sancties in het aangepast leerlingenvervoer vast te stellen en ter kennisname voor te leggen aan de commissie Burgerzaken. Met dien verstande dat zij wordt vastgesteld bij wijze van proef tot einde van het schooljaar 2011-2012, waarna een evaluatie zal plaatsvinden. Tevens besluit het college voor de uitvoering van de regeling mandaat te verlenen aan de directie (met de mogelijkheid tot het verlenen van ondermandaat).

 


 

Ingekomen stukken

 


1. Uitnodiging 25 jarig jubileum Vestzaktheater

 

Burgemeester en wethouder Frenken wonen later op de avond (vanwege een verplichting elders) het 25 jarige jubileum van het Vestzaktheater bij.
Datum/tijd: 14 oktober 2011, 20:00 uur
Locatie: Vestzaktheater