Openbare besluitenlijst B&W 28 februari 2012

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 28 februari 2012


Portefeuille: burgemeester


1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 21 februari 2012. Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.


Portefeuille: R. Visser


1. Convenant campusgemeenten.
Het college neemt kennis van het eindrapport Verkenning samenwerking Campusgemeenten en de inhoud van het convenant "Samenwerking van 4 campus-gemeenten 2012-2020".


2. Sociale begeleiding Deeltaxi.
Het college besluit om in het Besluit Individuele Voorzieningen bepalingen op te nemen over de sociale en de medische begeleiding.


3. Beëindiging intensieve veehouderij Sonniuswijk 47.
Het college besluit om:
a. te verklaren dat Sonniuswijk 47 geen duurzame locaties is voor een intensieve veehouderij;
b. in principe medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming in Wonen.


Portefeuille J.P. Frenken


1. Contract Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) 2012.
Het college besluit in te stemmen met het contract WEB 2012 Volwasseneneducatie ROC Stercollege Eindhoven.


2. Aanschaf bedrijfsauto.
Het college besluit in het kader van duurzaamheid over te gaan tot de aanschaf een elektrische bedrijfswagen (afd. Veiligheid en Wijkbeheer).