Openbare besluitenlijst B&W 29 maart 2011

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 22 maart 2011.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Raadsvergadering d.d. 31 maart 2011.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 31 maart 2011 zijn geagendeerd.

3. Verordening naamgeving en nummering (adressen).
Het college:
1. stemt in met het raadsvoorstel en –besluit tot vaststelling van de nieuwe Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Son en Breugel 2011;
2. besluit ontwerp-raadsvoorstel “Verordening naamgeving en nummering (adressen)”, ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad;
3. besluit in het kader van artikel 8, lid 2 van de vast te stellen verordening, de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer aan te wijzen m.b.t. het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

4. Beslissing op bezwaar (Gba).
Het college besluit het bezwaarschrift van bezwaarmaker, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, niet-ontvankelijk te verklaren.

5. Implementatie dienstverleningsconcept.
Het college neemt kennis van het projectvoorstel voor de implementatie van het dienstverle-ningsconcept volgens fase 2 van Antwoord.

6. Commissie-agenda’s Grondgebiedzaken en Algemene zaken april 2011.
Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van april (commissie Burgerzaken vervalt).

Portefeuille: R. Visser

1. Herinrichting Nieuwstraat.
Het college stelt het aangepast raadsvoorstel ‘herinrichting Nieuwstraat’ vast n.a.v.
behandeling in de commissie grondgebiedzaken van 17 maart jongstleden en agendeert het voorstel voor de raadsvergadering van 7 april as.

2. Afwijken van welstandsadvies bouwplan Jufferlaan 22 Sonniuspark.
Het college besluit gemotiveerd af te wijken van het welstandsadvies m.b.t. bouwplan Jufferlaan 22, Sonniuspark.

3. Tolheffing bruggen Wilhelminakanaal.
Het college besluit in te stemmen met:
1. tolheffing gedurende de spits op twee bruggen (‘De Hooijdonkse brug’ en de brug van ‘Stad van Gerwen’);
2. de maatregel, vooruitlopend op behandeling in de commissie van 6 april, per eerste vrijdag van april in te laten gaan;
3. het voornemen de inkomsten te reserveren, voor de verkeersveiligheid in Son en Breugel.

4. Reclame Sol Makelaar hoek Boslaan-Nieuwstraat.
Het college besluit medewerking te verlenen aan aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een reclame-uiting op hoek Nieuwstr-Boslaan.

5. Resultaten onderzoek zwerfafval Bureau Marintel.
Het college besluit: 
-  kennis te nemen van het onderzoeksrapport Zwerfafval (10.0006799) inclusief de aan-bevelingen: 
     o Een overzicht te maken van aandachtsgebieden (lijst met bijv. horeca, doorgaan-de wegen,

        prullenbakken/verzamelcontainers, bedrijventerrein Ekkersrijt) met daarbij de volgende acties:
              - de overzichtelijkheid op de genoemde locaties te vergroten;
              - zichtbaar schoon te maken;
              - meer samen te werken met andere beheerders van de openbare ruimte;
              - extra prullenbakken en blikvangers plaatsen op meest logische plekken. 
     o Gerichte communicatie op te starten voor de verschillende doelgroepen zoals jongeren, waaronder de organisatie

           van een scholenproject zwerfafval; 
     o Bovengrondse glasbakken op parkeerterrein Van Gentlaan (EMTE) te Breugel en Brabantlaan (Plus markt) te Son

          vervangen door ondergrondse glascontainers. 
-  Het rapport inclusief de aanbevelingen opiniërend te bespreken in de Commissie Grond-gebiedzaken.

6. Tarieven zaaldelen sporthal.
Het college besluit de tarieven van de zaaldelen van de sporthallen tot 1 augustus a.s. niet aanvullend te verhogen voor verenigingen. De verhoging vanaf 1 januari jl. voor andere gebruikers blijft in stand.

Portefeuille J.P. Frenken

1. Huisvestingsprogramma en –overzicht onderwijs 2012.
Het college besluit het huisvestingsprogramma en huisvestingsoverzicht 2012 voor het onderwijs vast te stellen en dit voor te leggen op het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de schoolbesturen. Na terugkoppeling vanuit het OOGO naar het college wordt het ter kennisname aangeboden aan de commissie Burgerzaken.
De investering bedraagt € 5.868.316,91. Dit bedrag kan gedekt worden uit de stelpost groei-pad onderwijsgebouwen en uit de reserve onderhoud schoolgebouwen.

2. Breedband Manifest Brabant.
Het college besluit het Breedband Manifest Brabant te ondertekenen en te retourneren. De gemeente Son en Breugel steunt het initiatief maar zal niet actief deelnemen en derhalve ook geen directe of indirecte investering doen ten aanzien van het realiseren van de doel-stellingen.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Ledenbijeenkomsten Ondernemersvereniging Ekkersrijt (OVE) 2011.
(Leden van) het college wonen daar waar mogelijk, de (6) ledenbijeenkomsten OVE 2011 bij.