Openbare besluitenlijst B&W 29 mei 2012

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 22 mei 2012.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2. Begroting SRE.
Het college besluit om het SRE mede te delen dat ingestemd wordt met de begroting 2013 met het voorbehoud dat de raad in zijn vergadering van 21 juni nog in de gelegenheid is zijn zienswijze kenbaar te maken.

 

3. Adviezen commissie algemene zaken 23 mei 2012.
Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen van de commissie algemene zaken van 23 mei 2012.
(Extra vergadering commissie algemene zaken op 6 juni a.s. 19.00 uur).

 

4. Voortzetting Project Samen Sterk in Buitengebied.
Het college besluit vanaf 1 augustus 2012 niet langer deel te nemen aan het project Samen Sterk in het Buitengebied.

 

5. Beslissing op bezwaar.
Het college besluit bezwaarschrift activiteiten De Kuilen, conform het advies van de commis-sie voor bezwaar- en beroepschriften, ongegrond te verklaren en het bestreden besluit, on-der aanvulling van een definiëring van twee begrippen, in stand te laten.

 

6. Werkconferentie Het Vuur.
Het college neemt kennis van het uitgewerkte akkoord uitgangspunten regionale samenwer-king stedelijk gebied, alsmede van de concept raadsinformatiebrief en het concept persbe-richt.


Portefeuille: R. Visser

1. Beslissing op bezwaar bouwplan H. Veenemanstraat.
Het college besluit:


1. in te stemmen met de eindconclusie van het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften in deze kwestie en de bezwaarschriften gegrond te verklaren en het bestreden besluit te vernietigen;
2. de mogelijkheid om het bouwplan middels een zogenaamde buitenplanse afwijkings-procedure ex. artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2 van de Wabo te realiseren, nader te onderzoeken.


2. Beantwoording schriftelijke vragen VVD-fractie n.a.v. overleg met de ondernemer-vereniging Ekkersrijt en behandeling in commissie grondgebiedzaken.
Het college stelt de beantwoording vast van de schriftelijke vragen van de VVD-fractie naar aanleiding van overleg met de ondernemersvereniging Ekkersrijt en behandeling in commis-sie grondgebiedzaken, conform brief aan de leden van de raad en geeft wethouder Visser tekstmandaat.

 

3. OZB-heffing 2012.
Het college stelt aan de raad voor € 97.000,-- uit de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar te bekostigen. Bij een interne controle is gebleken dat voor 2012 dit bedrag minder is geheven dan vooraf is geraamd. Het verschil van € 97.000,-- is een gevolg van een onjuiste tariefsberekening.

 

4. Beslissing op bezwaar (GPK).


Het college besluit een bezwaarschrift, gericht tegen de weigering een Gehandicaptenpar-keerkaart toe te kennen, in afwijking van het advies van de commissie voor bezwaar - en beroepschriften, gegrond te verklaren en het bestreden besluit in te trekken. De gehandicaptenparkeerkaart wordt alsnog verstrekt.

 

5. Adviezen raadscommissie Grondgebiedzaken d.d. 21 mei 2012.
Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen en toezeggingen in de commissie Grondgebiedzaken d.d. 21 mei 2012.


Portefeuille J.P. Frenken

1. Investeringen Vestzaktheater.
Het college neemt de volgende besluiten over het Vestzaktheater:
 

1. een nieuwe ontruimingsinstallatie in het Vestzaktheater laten aanbrengen (€ 19.000,-- op kosten van de gemeente);
2. het Vestzaktheater € 20.000,-- beschikbaar stellen voor investering die hoofdzakelijk betrekking hebben op de brandveiligheid;
3. de benodigde middelen opnemen in de 2e MARAP 2012.

 

2. Beantwoording vragen m.b.t. Bestuursovereenkomst bibliotheek Dommeldal.
Het college gaat akkoord met de aanvullende informatie en besluit de bestuursovereen-komst bibliotheek Dommeldal 2012-2015 te ondertekenen. Het college tekent daarbij aan dat er uiterlijk 31-12-2012 duidelijkheid zal zijn over de eventuele frictiekosten te vermelden in een addendum bij deze bestuursovereenkomst, die ter vaststelling eerst aan het college wordt voorgelegd, alsmede dat nadere besluitvorming volgt over het pluspakket.

 

3. Advies van de commissie Burgerzaken 22 mei 2012.
Het college neemt kennis van het advies en andere zaken die zijn besproken in de commis-sie Burgerzaken d.d. 22 mei 2012.

 

4. Analyse geregistreerde meldingen openbaar groen.
Het college stelt de analyse van geregistreerde meldingen die betrekking hebben op het openbaar groen vast en stuurt deze t.k.n. naar alle raadsleden.

 

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Afscheidsborrel Kees Peijen.
Het college woont op 14 juni a.s. de afscheidsborrel van Kees Peijen bij.