Openbare besluitenlijst B&W 29 november 2011


Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 29 november 2011

 

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 22 november 2011.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2. Dommeldal definitieve gunning projectbegeleiding.
Het college besluit:
1. de opdracht voor begeleiding van het haalbaarheidsonderzoek naar samenwerking tussen de gemeenten Nuenen c.a., Son en Breugel en Geldrop-Mierlo definitief te gunnen aan
WagenaarHoes, organisatieadvies;
2. de gemeenteraden met een raadsinformatiebrief op de hoogte te brengen van deze
gunning.

3. SRE POHO-overleggen van 30 november 2011.
Het college bespreekt de agenda's van de diverse SRE poho-gesprekken die op
30 november plaatsvinden en geeft eventuele zienswijzen mee aan de representant die het overleg namens Son en Breugel bijwoont.

 

4. Bestuursvergadering Industrieschap Ekkersrijt van 1 december 2011.
Het college bespreekt de agenda voor de vergadering van het industrieschap Ekkersrijt van 1 december 2011.

 


Portefeuille: R. Visser

 

1. Ondersteuning vervaardiging toekomstvisie.
Het college stemt in met het voorstel van de stuurgroep Toekomstvisie om
de heer Burgers uit Son en Breugel op te dragen om
a) de publieksversie van beeldvorming naar oordeelsvorming en
b) de eindversie van de Toekomstvisie te vervaardigen aan de hand van de concepten van de stuurgroep Toekomstvisie.
De burgemeester kan zich -zoals vooraf aangegeven- niet met dit besluit verenigen,
vanwege de afstand die gewenst is tussen pers en overheid.

 

2. Monumentencommissie.
Het college besluit:
1. het reglement van orde voor de monumentencommissie vast te stellen;
2. de heer G. de Laat te benoemen tot voorzitter van de monumentencommissie en de heer C. Verdonschot ingevolge het bepaalde in artikel 2 van het reglement van orde tot lid;
3. in te stemmen met werving van de overige 3 leden van de monumentencommissie;

 

 

3. Opzeggen abonnement welstandscommissie.
Het college zegt, behoudens vaststelling door de raad van het nieuwe ruimtelijke kwaliteits-beleid, de overeenkomst met het SRE aangaande de welstandscommissie,
per 1 januari 2012 op.

 

4. Reactie op de door de WMO-adviesraad gegeven advies over de V.I.V. en B.I.V.
Het college stelt de reactie op de door de WMO-adviesraad uitgebrachte advies vast.

 


Portefeuille J.P. Frenken

 

1. Haalbaarheidsonderzoek extra dienstverlening WSD.
Het college stemt in met het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek door de WSD.
Het college neemt kennis van het onderliggende projectplan en neemt op basis van de uit-komsten van de marktanalyse een uiteindelijk besluit over de pilot.

 

2. Definiëring onafhankelijk onderzoek beheer gemeentelijke bossen.
Het college neemt kennis van de voorgestelde projectaanpak betreffende het onafhankelijk onderzoek naar het beheer van de gemeentelijke bossen en agendeert de projectaanpak ter opiniërende bespreking met de commissie grondgebiedzaken op
9 januari 2012 nadat deze is besproken met de gebruikersgroep.

 


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging opening Kerststal.
Wethouder Frenken en de secretaris wonen de opening van de Kerststal bij.
Datum/tijd: Vrijdag 16 december 2011, 19:00 uur
Locatie: Vanaf Kerkplein Breugel naar kerststal Dommelpas
Openbaar: ja

 

2. Uitnodiging Start Bouw Sonse Hout. Staf

Wethouder Visser en de secretaris wonen de start van de bouw "Sonse Hout” bij.
Datum/tijd: 6 december 2011, 15:30 uur
Locatie: Bouwterrein project Sonse Hout