Openbare besluitenlijst B&W 3 april 2011

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 3 april 2012


Portefeuille: burgemeester


1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 27 maart 2012.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.


2. Commissie-agenda’s 10, 11 en 12 april 2012.
Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van 10, 11 en 12 april 2012.


3. Eenmalige benoeming de heer F.J. Heeres.
Het college besluit op grond van artikel 3, lid 2, Reglement burgerlijke stand en de heer Frans Johannes Heeres te benoemen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor het voltrekken van één huwelijk op 22 juni 2012.


Portefeuille: R. Visser


1. Toekomstvisie; oordeelsvorming.
Het college besluit om:
1. de concept notitie “Toekomstvisie; van oordeel naar besluit” vast te stellen;
2. wethouder R. Visser tekstmandaat te geven voor eventuele tekstaanpassingen;
3. de concept notitie “Toekomstvisie; van oordeel naar besluit” aan te bieden aan de raadsleden en burgerraadsleden voor de (extra) raadsbijeenkomst op 18 april 2012;
4. kennis te nemen van het concept programma voor de raadsbijeenkomst op 18 april 2012.


2. Natuurcompensatie Jansen B.V.
Het college besluit in te stemmen met het informeren van de raad over de voortgang van de natuurcompensatie van Jansen BV in Nuenen in de raadsinformatiebrief van april 2012.


3. Plan van aanpak definitieve openbare verlichting Sonniuspark.
Het college stemt in met het plan van aanpak definitieve verlichting Sonniuspark. Als stap 1 drie offertes op te vragen voor het maken van een verlichtingsplan bij gerenommeerde bedrijven op het gebied van LED verlichting.


4. Samenwerkingsovereenkomst Visade/WALC.
Het college
1. stemt in met de samenwerkingsovereenkomst met Visade/WALC te Rijswijk inzake de bouw van circa 62 woningen in het gebied De Brink en de Bosrand, gelegen ten zuiden van de Bijenlaan.
2. mandateert wethouder Visser de SOK namens de gemeente te ondertekenen.
 

5. Preventief onderhoud ondergrondse huisvuilcontainers.
Het college besluit in te stemmen met preventief onderhoud ondergrondse containers

 

Portefeuille J.P. Frenken


Het college besluit de (licht aangepaste) tekst op te nemen in een commissienotitie en deze als gekomen stuk toe te zenden aan de commissie BZ (vergadering 11 april 2012).
1. RIB nieuw bibliotheekbeleid.


2. Reader ‘Transities gemeentelijk sociaal domein’.
Het college neemt kennis van de bijgevoegde reader m.b.t. de 3 transities op het sociale domein en stuurt deze ter informatie toe aan de Adviesraad Wmo, de leden van de gemeenteraad en de OR.