Openbare besluitenlijst B&W 3 januari 2012

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 27 december 2011.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Commissie-agenda’s januari 2012.
Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van
januari 2012.


Portefeuille: R. Visser

1. Herontwikkelingslocatie voormalige Aldi locatie.
Het college besluit de commissie gz (via een adviesverzoek) te vragen met instemming ken-nis te nemen van de voorgenomen uitwerking van de afspraken uit 2005 met v. Stiphout BV, tot (her)ontwikkeling van de voormalige locatie Aldi aan de Bontstraat.

2. Enquête resultaten en presentatie t.b.v. commissie GZ 9 januari 2012.
Het college neemt kennis van:
• de rapportage met de enquêteresultaten in het kader van de centrumvisie Son;
• de uitnodigingsbrief voor de informatiebijeenkomsten centrumvisie Son
en stemt in met het digitaal beschikbaar stellen van beide documenten aan de commissie Grondgebiedzaken.

3. Visie Mantelzorg: Advies Wmo Adviesraad + beantwoording.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het advies van de Adviesraad Wmo over de visie mantelzorg;
2. in te stemmen met de beantwoording van de in het advies gestelde vragen;
3. in te stemmen met de voorgestelde aanvullingen/-wijzigingen in het 'Visiedocument
Mantelzorg'.

4. Toekomstvisie; document "van beeld naar oordeel" en programma externe
expertmeeting 17 januari 2012. R&S/11.20066
Het college stemt in met:
a. het document “Toekomstvisie; van beeld naar oordeel” dat naar de externe experts ver-stuurd kan worden;
b. het programma van de expertmeeting van 17 januari 2012.


Portefeuille J.P. Frenken

1. Beslissing op bezwaar bijzondere bijstand
Het college besluit een bezwaarschrift, gericht tegen toekenning bijzondere bijstand, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.