Openbare besluitenlijst B&W 3 juli 2012

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 3 juli 2012


BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 26 juni 2012. Staf/12.10239
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2. Huisnummering.
Het college besluit aan Modular Equipment & services het huisnummer Ekkersrijt 8817 toe te kennen.

 

3. Muilkorfgebod.
Het college besluit:
1. twee honden aan te wijzen als gevaarlijk op basis van artikel 2.64  onder b van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Son en Breugel;
2. te gebieden de twee honden kort aan te lijnen;
3. te gebieden de twee honden te voorzien van een muilkorf die voldoet aan de beschrijving van dit artikel;
4. het muilkorfgebod voor de ene hond voor onbepaalde tijd te laten gelden;
5. het muilkorfgebod voor de tweede hond te laten gelden totdat de eigenaar heeft aangetoond dat deze hond niet als gevaarlijk kan worden aangemerkt. Dit op basis van een test door een erkend keurbedrijf voor dit ras.

 


Portefeuille: R. Visser

 

1. Bouwplan Veluwepad 31.
Het college besluit:
a. in beginsel (via een buitenplanse afwijkingsprocedure) medewerking te verlenen aan de realisering van het uitbreiden van de woning ten behoeve van een pedicurepraktijk op het perceel Veluwepad 31 te Son;
b. de vergunningverleningprocedure op te starten nadat verzoeker de planschade-verhaalsovereenkomst heeft ondertekend.

 

2. Vorming RUD Zuidoost-Brabant. V&W/12.9899
Het college neemt kennis van:
1. het concept bedrijfsplan RUD Zuidoost-Brabant;
2. de Gemeenschappelijke Regeling en de toelichting op de gemeenschappelijke regeling;
en besluit:
3. portefeuillehouder Robert Visser, als lid van het portefeuillehoudersoverleg van de op te richten RUD, te machtigen namens het college de noodzakelijke besluiten en overige rechtshandelingen te nemen conform de werkwijze benoemd in het document ‘bestuurlijke rolverdeling transitiefase ’RUD’;
4. en verleent burgemeester J.G.M.T. Ubachs mandaat om namens de gemeente op te treden als verantwoordelijk bestuurder in het bijzonder georganiseerd overleg conform bijgevoegd model;
en informeert:
5. de ondernemingsraad over de ontwikkelingen totstandkoming van de RUD.

 

3. Advies van de commissie Grondgebiedzaken 25 juni 2012.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie Grondgebiedzaken van 25 juni 2012.

 


Portefeuille J.P. Frenken

 

1. Facilitering AED-netwerk.
Het college besluit aan de Stichting Hartsave jaarlijks een waarderingsubsidie te geven voor het vormen van een voorziening ter dekking van kosten aan de buitenkasten van AED's waarmee deze 24-uur per dag beschikbaar zijn.

 

2. Advies van de commissie Burgerzaken 26 juni 2012.
Het college neemt kennis van het advies en andere zaken die zijn besproken in de commis-sie Burgerzaken.

 

3. Vaststellen leerlingprognose en toekennen m2 basisonderwijs
Het college stelt de leerlingprognose 2012 en de daarbij behorende m2 voor het basisonderwijs vast.

 

4. GGD rapport 'Op weg naar een gezonder Son en Breugel'/ Gemeentelijk Gezondheidsbeleid.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de GGD rapportage 'Op weg naar een gezonder Son en Breugel';
2. in te stemmen met het tijdpad om te komen tot een nieuwe nota gemeentelijk gezondheidsbeleid;
3. in te stemmen met de RIB tekst (tekstmandaat wethouder Frenken).

 

5. Voetgangersbrug Vroonhoven.
1. Het college besluit de planologische procedure te starten voor een voetgangersbrug in Vroonhoven.
2. Het college besluit op basis van de inkoopstrategie BIZOB, de voetgangersbrug van de firma Haasnoot bv. aan te schaffen.
3. Dekking vindt plaats uit het krediet park Vroonhoven.
4. Het college besluit de planologische procedure te starten voor de aanleg van een noodbrug ter plaatse van de huidige brug Veerstraat gedurende de periode dat deze brug wordt vervangen.
5. Het college besluit de fa. Haasnoot BV. opdracht te geven deze noodbrug te leveren en te plaatsen.
6. De kosten voor de noodbrug komt ten laste van het aanbestedingsvoordeel van de vervanging van de brug Veerstraat.
7. Communicatie te laten verlopen o.a. via een persbericht en raadsinformatiebrief.