Openbare besluitenlijst B&W 30 november 2010

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 22 en 23 november 2010.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de
concepten.

2. Jaarplan 2011 van de brandweer.
Het college stelt het jaarplan 2011 van de brandweer vast.

3. Verzoek om handhaving betreffende pand Biesboschlaan.
Het college van burgemeester en wethouders besluit het verzoek om handhaving van ARAG Rechtsbijstand inzake de containerombouw op een perceel aan de Biesboschlaan in Son af te wijzen.

5. Aanwijzen collectieve festiviteit carnaval 2011.
Het college besluit 5 t/m 8 maart 2011 aan te wijzen als dagen waarop een collectieve festivi-teit in de zin van art. 4.2 van de Apv plaatsvindt. Hierbij houdt het college vast aan de geluids-normen zoals deze volgen uit het evenementenbeleid.
Een en ander met dien verstande dat aanwijzing geschiedt onder voorwaarde dat Oase en Krutjesrapers overeenstemming bereiken met bewoners van Dommelstraat en Torenstraat over de plaatsing van een tent bij Oase tijdens de carnaval.

7. SRE Portefeuille-overleg 1 december 2010.
Het college bespreekt, voorafgaand aan SRE poho-overleggen, in de diverse agenda’s en de daarop afgegeven ambtelijke vakadviezen.


Portefeuille: R. Visser

1. Aanmeldingsnotitie MER voor uitbreiding varkenshouderij F. Dortmans,
Ockhuizenweg 9, Son.
Het college besluit:
1. dhr. F. Dortmans vrijstelling te verlenen van de verplichting om een milieu-effectrapportage (MER) op te stellen ter voorbereiding van de beslissing op zijn aanvraag om een milieuvergunning voor de uitbreiding van zijn varkenshouderij aan de Ockhuizen-weg 9 te Son;
2. het onder 1 bedoelde besluit gedurende 6 weken ter inzage te leggen;
3. procedure voor de milieuvergunning op te schorten (buiten (verdere) behandeling laten) tot einde van de onder 2. bedoelde inzagetermijn.


2. Vaststelling tarieven diverse belastingen en heffingen 2011/
aanpassing belastingverordeningen.
Het college besluit met de voorgestelde aanpassingen van de diverse belastingverordeningen vast te stellen en aan de raad een voorstel te doen.

3. Fijnstof veehouderijen.
Het college besluit om de SRE Milieudienst opdracht te verlenen om bij 5 veehouderijen te onderzoeken welke maatregelen er getroffen kunnen worden om de overschrijdingen van fijn stof aan te pakken.


Portefeuille J.P. Frenken

1. Bestuursopdracht Scholen in de Gentiaan.
Het college besluit in te stemmen met:
1. de onder verantwoordelijkheid van de ‘interne stuurgroep brede school Sonniuspark’ opgestelde bestuursopdracht;
en
2. verleent mandaat aan wethouder de heer J. Frenken ten behoeve van de uitvoering van de bestuursopdracht.

2. Skatepleintje Rooijseweg.
Het college stemt in met het tijdelijk handhaven van het skatepleintje aan de Rooijseweg
(tot aanvang bouw combigebouw).


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst Kamer van Koophandel.
Het college woont de nieuwjaarsbijeenkomst van de Kamer van Koophandel niet bij.
Datum/tijd: 5 januari 2011, 19.30 uur
Locatie: Parktheater Eindhoven

2. Uitnodiging Boerenbruiloft Son.
De burgemeester woont de presentatie van het boerenbruidspaar van Son bij.
Datum/tijd: 3 december, 20.00 uur
Locatie: Vestzaktheater

3. Uitnodiging Reggefiber.
Wethouder Frenken woont de bijeenkomst van Reggefiber, inzake Breedband, bij.
Datum/tijd: 16 december, 13.30 uur
Locatie: Theater De Schalm, Meiveld 3 te Veldhoven