Openbare besluitenlijst B&W 31 januari 2012

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 31 januari 2012


Portefeuille: burgemeester


1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 24 januari 2012.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.
 

2. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst gezamenlijke b&w-vergadering Nuenen –Son en Breugel d.d. 24 januari 2012.
Het college stemt in met de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst van de gezamenlijke
collegevergadering Nuenen – Son en Breugel.
 

3. SRE poho-bijeenkomsten van 1 februari 2012.
Het college bespreekt de diverse agenda's voor de poho-gesprekken van 1 februari 2012,
voorzien van ambtelijke vakadviezen, en geeft standpunten en zienswijzen mee aan de bestuurders
die Son en Breugel vertegenwoordigen op de SRE-poho's.

 


Portefeuille: R. Visser


1. Planschadeverzoek Molenstraat te Son.
Het college besluit de aanvraag om tegemoetkoming in planschade van de eigenaren van een perceel Molenstraat te Son, af te wijzen.


2. Planschadeverzoek aan de Kanaaldijk-Noord te Son.
Het college besluit om de ingekomen aanvraag om tegemoetkoming in planschade van de eigenaar van een perceel aan de Kanaaldijk-Noord te Son, ter advisering voor te leggen aan het bureau Gloudemans te Rosmalen.


3. Oerallaan.
Het college besluit medewerking te verlenen aan een bouwplan aan de Oerallaan. Dit bouwplan voldoet niet aan de regels van het bestemmingsplan Gentiaan. Het is mogelijk om via een buitenplanse afwijking medewerking te verlenen. Besloten wordt om de hiervoor benodigde procedure te starten, nadat een planschadeverhaalsovereenkomst is getekend door verzoeker.


4. Aanschaf verkeersblockers.
Het college besluit Jennissen opdracht te geven om 3 blockers te voorzien van een nieuw toegangscontrolesysteem.


5. Beslissing op bezwaar verkeersbesluit kermis.
Het college besluit een bezwaarschrift tegen een verkeersbesluit t.b.v. de kermis, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, niet-ontvankelijk te verklaren.
 

6. Invoering nieuwe tarieven Deeltaxi.
Het college:
1. besluit om het gedifferentieerde tariefsysteem voor het vervoer per Deeltaxi per 1 april 2012 in te voeren;
2. informeert de gemeenteraad hierover door middel van de RIB.
 

7. Vaststelling bestemmingsplan; wijzigingsplan EKKERSRIJT; SATURN.
Het college besluit:
1. de zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan; wijzigingsplan EKKERSRIJT; SATURN vast te stellen;
2. het bestemmingsplan; wijzigingsplan EKKERSRIJT; SATURN gewijzigd vast te stellen.

 


Portefeuille J.P. Frenken


1. Overname stedelijk water.
Het college stelt de raad voor:
1. in te stemmen met het verzoek van Waterschap de Dommel om een tweetal waterlopen op Ekkersrijt uit te baggeren;
2. de kosten te dekken uit het reservefonds riolering.
3. het onderhoudsbudget voor het maaien van de rietkragen vanaf 2013 af te ramen met € 5.000,-- per jaar;
4. het concept raadsvoorstel vast te stellen.

 


Ingekomen stukken
1. Uitnodiging opening verbouwde Ikea.
De burgemeester, wethouder Visser en de secretaris wonen de ontbijtsessie voor de opening van de verbouwde Ikea bij.
Datum/tijd: 23 mei 2012, 7:30 uur
Locatie: Ekkersrijt 4089


2. Uitnodiging Boerenbruiloft Breugel 2012.
De burgemeester, wethouder Frenken en de secretaris wonen de Boerenbruiloft Breugel 2012 bij.
Datum/tijd: 21 februari 2012, 13:30 uur
Locatie: Gemeentehuis Son, aansluitend receptie in de De Vresselse Hut