Openbare besluitenlijst B&W 4 juni 2012

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel


d.d. 4 juni 2012


Portefeuille: burgemeester


1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 29 mei 2012.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.
2. Voortzetting inhuur projectleider Eric-Jan de Haan.
Het college besluit om voor de periode 1 juli 2012 tot en met 31 december 2012 betrokkene in te huren voor gemiddeld 20 uur per week voor Sonniuspark en centrum Son.
 

Portefeuille: R. Visser


1. Beleidskader verkeer.
Het college stemt op hoofdlijnen in met het concept-raadsvoorstel beleidskader verkeer.
2. Inspraakavond Duurzaamheid over energie.
Het college neemt kennis van een informatieavond over energie en duurzaamheid op 11 juni 2012 in het kader van de inspraak op de ter inzage gelegde beleidsnota duurzaamheid.
 

Portefeuille J.P. Frenken


1. Zienswijze voorgenomen fusie Domein / Aert Swaens.
Het college besluit om:
a. gezien de voorgenomen juridische fusie tussen Domein en Aert Swaens haar positieve zienswijze te geven zoals uiteen gezet in advies;
b. Domein en Aert Swaens hierover te informeren conform opgestelde brief
c. desgewenst in de commissie GZ een nadere toelichting te geven (15 juni).


2. Stand van zaken besluitvorming van de drie transities op het sociaal domein.
Het college neemt kennis van het memo notitie over de voortgang van de besluitvorming
rondom de drie transities en brengt het ter kennis aan de Adviesraad Wmo, de OR en de
cie. BZ.