Openbare besluitenlijst B&W 6 december 2011


Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 6 december 2011

 

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 29 november 2011.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2. Bestuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven, 8 december 2011.
Het college bespreekt de agenda van de Bestuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven van 8 december en geeft zienswijzen naar aanleiding van de agenda mee het collegelid dat namens S&B deelneemt: wethouder John Frenken.

 

3. Terugkoppeling SRE Poho-overleggen 30 november 2011.
De deelnemers aan de diverse SRE poho-overleggen van 30 november jl. koppelen hun bevindingen terug met het college.

 

4. Jaarverslag en jaarrekening 2010 van de Veiligheidsregio Zuidoost Brabant
(VRZOB)
Het college neemt kennis van het jaarverslag annex jaarrekening VRZOB 2010 en legt deze ter inzage voor de gemeenteraad.

 

5. Jaarplan Brandweer 2012.
Het college stemt in met het Jaarplan Brandweer 2012.

 

6. Adviezen commissie Algemene zaken 30 november 2011.
Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen van de commissie Algemene zaken d.d. 30 november 2011.

 


Portefeuille: R. Visser

 

1. Visiedocument/- uitvoeringstraject mantelzorg.
Het college besluit:
1. in te stemmen met het visiedocument en de uitvoering daarvan;
2. het visiedocument voor advies voor te leggen aan de Wmo – adviesraad;
3. het visiedocument, inclusief advies van de Wmo – adviesraad, ter advisering voor te leggen aan de commissie BZ en vervolgens ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad;
4. budget uit de post Overige kosten Wmo 2011, ad € 3.000,--, beschikbaar te stellen voor de uitvoering in 2011/2012; 

 

2. Vaststellen nieuw ruimtelijk kwaliteitsbeleid.
Het college besluit de raad voor te stellen:
1. het huidige welstandsbeleid, zoals opgenomen in de bijlage "In te trekken documen-ten welstandsbeleid", in te trekken;
2. de reactie op de zienswijze, zoals omschreven en afgewogen in de zienswijzennotitie, welke wordt geacht deel uit te maken van dit besluit, over te nemen;
3. de ambtshalve wijzigingen op het ontwerp beleid, zoals omschreven in de zienswij-zennotitie, welke notitie geacht wordt deel uit te maken van dit besluit, over te nemen;
4. de beleidsnota "Mooi Son en Breugel: samen doen!" als nieuw ruimtelijk kwaliteitsbe-leid gewijzigd vast te stellen;
5. als formeel adviseur van het college het Ruimtelijk Kwaliteitsteam in te stellen overeenkomstig de functies genoemd in bijlage 8 "Ruimtelijk kwaliteitsteam gemeente Son en Breugel";
6. het ruimtelijk kwaliteitsbeleid in werking te laten treden op 1 januari 2012.

 

3. Principeverzoek Kanaaldijk-Zuid 1A.
Het college besluit om:
1. in principe medewerking te verlenen om het bestemmingsplan Buitengebied voor de Kanaaldijk-Zuid 1a te herzien;
2. dit besluit ter kennisname aan de commissie Grondgebiedzaken voor te leggen.

 

4. Adviezen raadscommissie Grondgebiedzaken d.d. 28 november 2011.
Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen en toezeggingen in de commissie Grondgebiedzaken d.d. 28 november 2011.

 

5. Paulus Potterstraat 11.
Het college besluit medewerking te verlenen aan het bouwplan
Paulus Potterstraat 11. Dit bouwplan voldoet niet aan de regels van het bestemmingsplan Son Midden. Het is mogelijk om via een buitenplanse afwijking medewerking te verlenen. Voorgesteld wordt om de hiervoor benodigde procedure te starten, nadat een planschade-verhaalsovereenkomst is getekend door verzoeker.

 

6. Winning schaliegas
Wethouder Visser wordt gemandateerd raadsvoorstel vast te stellen waarin de raad wordt uitgenodigd uit te spreken dat Son en Breugel geen enkele medewerking zal verlenen aan winning schaliegas, noch enige voorbereidingshandeling daartoe, in onze gemeente.

 

7. Plaatsing voor ondergrondse glas- en kledingcontainers.
Het college besluit:
 een krediet beschikbaar te stellen van € 46.200,-- voor de plaatsing van 8 ondergrondse containers (6 glas- en 2 textielcontainers;
 kosten van de eenmalige investering te dekken uit de reserve afvalstoffenheffing;
 opdracht tot levering te gunnen aan BWaste.

 

Portefeuille J.P. Frenken

 

1. Vermindering administratieve lasten sociale zaken & aanvulling werkdeel.
Het college besluit over te gaan tot de invoering van resultaatgericht werken bij het cluster sociale zaken en neemt kennis van het verminderen van de administratieve lasten voor de cliënten sociale zaken. Hiervoor wordt een aangepast onderzoeksplan vastgesteld.

 

2. Huren sportlocatie Zonhove t.b.v. gymnastiekonderwijs BS De Harlekijn.
Het college besluit de sportzaal van Zonhove te huren ten behoeve van de gymlessen voor de onderbouw van De Harlekijn en de raad te informeren middels de raadsinformatie brief.

 

3. Advies van de commissie Burgerzaken 29 november 2011.
Het college neemt de adviezen van de vergadering van de commissie Burgerzaken van 29 november jl. voor kennisgeving aan.