Openbare besluitenlijst B&W 6 maart 2012

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 6 maart 2012


Portefeuille: burgemeester


1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 28 februari 2012.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.


2. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst gezamenlijke b&w-vergadering d.d. 28 februari 2012.

Het college stemt in met de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst van de gezamenlijke collegevergadering Nuenen – Son en Breugel.


3. Meldingen giften en geschenken op grond van integriteitsregeling.
Het college neemt de meldingen 2011 op grond van de integriteitsregelingen voor kennisgeving aan en legt deze vertrouwelijk ter inzage voor de commissie algemene zaken, bij de commissiegriffier.


4. Adviezenlijst commissie algemene zaken d.d. 29 februari 2012.
Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen van de commissie algemene zaken d.d. 29 februari 2012.


5. Programma ontvangst nieuwe inwoners & verenigingenmarkt.
Het college:
1. besluit akkoord te gaan met de voorgestelde datum van 15 april 2011 voor de ontvangst van de nieuwe inwoners;
2. neemt kennis van de opzet van het programma;
3. neemt kennis van de extra kosten i.v.m. de nieuwe opzet.


Portefeuille: R. Visser


1. Herontwikkeling voormalige Aldi locatie.
Het college besluit:
1. in te stemmen met de “intentieovereenkomst tot (her)ontwikkeling voormalige locatie Aldi aan de De Bontstraat gemeente Son en Breugel” d.d. 16 december 2011 als basis voor de verdere uitwerking en overleg met de projectontwikkelaar;
2. tot ondertekening van de intentieovereenkomst over te gaan.

2. Bouwplan Lamalaan 7.
Het college besluit:
1. in beginsel (via een buitenplanse afwijkingsprocedure) medewerking te verlenen aan de realisering van het bouwplan Lamalaan 7.
2. De vergunningverleningprocedure op te starten nadat verzoeker de planschadeverhaalsovereenkomst heeft ondertekend.


3. Advies van de commissie burgerzaken d.d. 28 februari 2012.
Het college neemt kennis van het advies en andere zaken die zijn besproken in de commissie burgerzaken.


4. Bouwplan Nieuwstraat 54a.
Het college besluit:
1. mee te werken aan het bouwplan Nieuwstraat 54a;
2. de ondertekening van het definitieve besluit te mandateren aan het afdelingshoofd V&W.


5. Adviezen raadscommissie grondgebiedzaken d.d. 27 februari 2012.
Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen en toezeggingen in de commissie grondgebiedzaken d.d. 27 februari 2012.


6. Vragen fractie Dorpsbelang hanteren inkomensgrens CVV/Wmo.
Het college:
1. stelt de beantwoording op de vragen van de fractie Dorpsbelang vast;
2. besluit vast te houden aan het huidige gedifferentieerd tarief voor het CVV.


7. Benoeming leden monumentencommissie.
Het college:
1. besluit te benoemen als lid van de monumentencommissie Son en Breugel:
- mevrouw drs. E. Vissers, Roderweg 25, 5298 AM Liempde
- de heer B.J.H.W. Kennis, Van Heeswijkstraat 5, 5262 XG Vught
- de heer J.J.M. van der Vaart, Lijsterbeslaan 3, 5263 EP Vught;
2. besluit te benoemen als plaatsvervangend lid mevrouw A.C. Kalisvaart, Drentelaan 14, 5691 KT Son en Breugel. Tevens heeft zij een intern ondersteunende functie voor de monumentencommissie en verzorgt zij de notulen van de reguliere commissievergaderingen;
3. stemt in met de bijgevoegde concept benoemingsbesluiten van de voorzitter, leden en plaatsvervangend lid.


8. Procesaanpak oordeelsvormende fase Toekomstvisie.
Het college stelt het presidium voor om een aparte bijeenkomst te houden voor raads- en commissieleden op dinsdag 18 april '12 ten behoeve van de oordeelsvormende fase Toekomstvisie.


9. Uitbesteden plotten tekenwerk aanvragen omgevingsvergunning 2012.
Het college besluit het plotten van bouwtekeningen A0 formaat e.a. voor de duur van 1 jaar uit te besteden aan Dereumaux te Eindhoven.


Portefeuille J.P. Frenken


1. Uitnodiging Nationale Boomfeestdag 2012.
Het college woont de Nationale Boomfeestdag 2012 bij.