Openbare besluitenlijst B&W 6 september 2011

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 6 september 2011

 

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 30 augustus 2011.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Actualisatie mandatenlijst.

Het college en de burgemeester besluit, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden

Betreft en stellen de geactualiseerde mandatenlijst vast.

 

Portefeuille: R. Visser

 

1.   Bijna Thuis Huis.

Het college neemt kennis van:

1. De bezwaren die daartegen bij omwonenden bestaan en de wijze waarop de Stichting  

    BTH hiermee omgaat;

Het college besluit:
1. Om medewerking te verlenen aan het verzoek tot vestiging van een Bijna Thuis Huis op

    het perceel Vinklaan 2 via een herziening van het bestemmingsplan voor dit perceel;

2. Tot publiciteit hieromtrent via een persbericht en gelijkluidende Raadsmededeling, waarbij

     tevens wordt aangegeven dat de commissie grondgebiedzaken in haar vergadering van 3

     oktober a.s. wordt geïnformeerd en verzocht in te stemmen met de voorgestelde ontwik-

     keling en procedure en hiervoor tekstmandaat te verlenen aan de portefeuillehouder

     ruimtelijke ordening;

3. De Stichting BTH Son en Breugel van de besluitvorming in kennis te stellen;

4. Offerte te vragen aan Croonen voor het opstellen van een bestemmingsplan voor het

    betrokken perceel.
 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging Golftoernooi Ekkersrijt Open.

De burgemeester woont het laatste deel van het Golftoernooi Ekkersrijt Open bij.

Datum/tijd: 13 september 2011, 13:30 uur

Locatie: Golf & Country Course te St Oedenrode